با سلام
همکاران محترم اتحادیه به استحضار می رساند جهت جلوگیری از هر گونه تضییع حقوق و منافع ملی اعلام می داریم که شرکت تلفیق هنر هیچ مجوزی از این اتحادیه دارا نمی باشد و هیچگونه شرکت هرمی نیز مورد تایید این اتحادیه نمی باشد ۰
لذا هر گونه استفاده از وجاهت حقیقی و حقوقی این اتحادیه _مورد برخورد قانونی خواهد گردید .
هیات مدیره اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی

Comments are closed.