باسلام درمورخ٩٩/١٠/٢١جلسه اى باحضوراقايان مهندس جعفرى مسئول محترم اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى وصنايع دستى شهرستان شميرانات ،قنبرزاده (دبير محترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)در دفترميراث برگزارگرديدودراين نشست درارتباط بامشكلات توليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى وفعالين گردشگرى بحث وگفتگوشددرانتها حكم مسئوليت اقاى جعفرى به عنوان معاونت محترم گردشگرى كارگروه تقديم ان بزرگوارگرديد

باسلام درمورخ٩٩/١٠/١٨ به دعوت اقاى مهندس حجتيان مديرمحترم قرارگاه فرهنگى جهادى على ابن موسى الرضا(ع)اقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)از توليدات صنايع دستى افرادتحت حمايت قرارگاه(زنان سرپرست خانوار)واقع درشهرمقدس قم بازديدنموده ودر ارتباط با مشكلات ان عزيزان بحث وگفتگو كردند

باسلام درمورخ٩٩/١٠/١٦جلسه كارگروه اقتصادى سوريه بسيج تجارباحضوراقايان اسلامى دبيرمحترم شوراى عالى بسيج تجاروفعالان اقتصادى كشور،جعفرى مسئول محترم بسيج بازرگانى تهران،مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبير محترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)و اعضاء محترم دردفتربسيج تجاربرگزارگرديدودرارتباط با مراودات تجارى فى مابين بازرگانان ايران وسوريه بحث وگفتگوگرديدواقاى جعفرى به عنوان دبيرمحترم كارگروه انتخا ب گرديدند

باسلام به مناسبت فرارسيدن سال نوميلادى مركزنيكوكارى ققنوس جهت حمايت ازافرادكم بضاعت اقليتهاى مذهبى بسته هاى حمايتى ارزاق تهيه وتقديم ان عزيزان نمودند

باسلام درمورخ ٩٩/١٠/٧جلسه اى باحضوراقايان اسلامى دبيرمحترم شوراى عالى بسيج تجاروفعالان اقتصادى كشور،قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه وذوالقدرازمديران محترم شركت نواوران تمدن وجمعى ازفعالان اقتصادى كشوردردفتربسيج تجاربرگزارگرديدودراين نشست درارتباط باراهكارهاى تجارى (صادرات وواردات )باكشورسوريه بحث وگفتگوگرديد

باسلام درمورخ ٩٩/١٠/٢به مناسبت ميلادباسعادت حضرت زينب(س)وروزپرستاربه دعوت دكترعسگرى رياست محترم مركزنگهدارى وتوانبخشى ازمعلولين وايتام نويان اقايان دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،جناب سرهنگ تركمانى جانشين محترم سپاه شهريار،دهرويه معاونت محترم توسعه مشاركتهاى مردمى اداره كل كميته امدادحضرت امام(ره)استان تهران، سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه ١٢تهران ،مهندس عبداللهى رياست محترم هيات عامل مركزنيكوكارى ققنوس،قنبرزاده معاونت محترم مركز،مسئولين محترم (اتاق اصناف شهريار،كميته امدادتهران،مركزققنوس)و جمعى ازخيرين محترم ازمركزتوانبخشى واقع درشهرياربازديدبه عمل اوردندودراين مراسم ابتدا دكترعسگرى ضمن خيرمقدم به مدعوين محترم درارتباط بامشكلات توانبخشى مطالبى رابازگونمودند سپس اقاى قنبرزاده دررابطه بافعاليتها وكمكهاى صورت گرفته توسط مركز به توانبخشى مواردى رابيان داشتنددرادامه دكترحسن پورضمن تشكرازاقدامات كميته امدادومركزققنوس ابرازاميدوارى كردندانشاءا…اصناف بتواننددراين زمينه كمكهاى بيشترى انجام دهندسپس مدعوين ازبخشهاى مختلف توانبخشى ديدن به عمل اوردندواقلام تهيه شده توسط مركزنيكوكارى ققنوس ازجمله پتو،حوله،لوازم بهداشتى(ماسك،مواد ضدعفونى)تقديم ان عزيزان گرديددراخرازپرستاران به پاس زحماتشان باتقديم هداياتقديروتشكربه عمل امد

باسلام درمورخ ٩٩/٩/٣٠ جلسه هم انديشى درارتباط با رفع مشكلات اصناف وراهكارهاى صادرات باحضوراقايان اسلامى دبيرمحترم شوراى عالى بسيج تجاروفعالان اقتصادى كشور،قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه وجمعى ازفعالان اقتصادى كشوردردفتربسيج تجاربرگزارگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٩/٢٢جلسه هم انديشى درارتباط با راهكارهاى رفع مشكلات مددجويان تحت پوشش كميته امدادباحضوراقايان سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه١٢،منظرى مسئول محترم شبكه هاى مردمى كميته،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس وشعبانى مسئول محترم اموربرادران مركزدردفتركميته برگزارگرديدومقررشدتفاهم نامه همكارى فى مابين منعقد گردد

باسلام درمورخ٩٩/٩/٢٥جلسه مجمع راهبردى وهماهنگى مراكزنيكوكارى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضور جانشين محترم سازمان مهندس حيدرى ،مسئولين محترم مراكزنيكوكارى ققنوس اقايان(عبداللهى ،قنبرزاده ، شعبانى )وشهيدكنعانى (كنعانى )درسازمان برگزارگرديدودرارتباط باتدوين وتصويب مواداساسنامه مجمع بحث وگفتگوگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٩/٢٥جلسه اى باحضوراقايان جناب سرهنگ سنبلى ،جناب سرهنگ ولى پور(ارتش جمهورى اسلامى)،مهندس عبداللهى رياست محترم هيات عامل مركزنيكوكارى ققنوس،قنبرزاده معاونت محترم مركز،شعبانى مسئول محترم اموربرادران مركز،جدارى رابط محترم اجتماعى وجمع اورى وجوهات مركزدردفترمركزبرگزارگرديد ابتدااقاى قنبرزاده درارتباط با فعاليتهاى مركزمطالبى رابيان فرمودندسپس جناب سرهنگ سنبلى ضمن تشكرازهميارى مركزدرتهيه اقلام ارتش براى افرادبى بضاعت ابرازاميدوارى كردندكه انشاءا…دراينده اى نزديك تعاملات بيشترى خواهندداشت درادامه اقاى عبداللهى دررابطه باوظايف مركزبه ايرادسخن پرداختنددراخرمقررگرديد تفاهم نامه اى فى مابين منعقدگردد

بسمه تعالى
بسيج،ثروت بزرگ وذخيره خدادادملت ايران است حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٩/٩/٥به مناسبت روزبسيج مراسم نهضت سراسرى كمك مومنانه باحضور اقايان دكترحسن پور رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان،قنبرزاده( دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان،معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس)،شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،مسئول محترم اموربرادران مركز)وجمعى ازمسئولين محترم درسازمان بسيج مستضعفين برگزارگرديددراين مراسم سردارسلامى فرمانده محترم كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى،سردارسليمانى رياست محترم سازمان بسيج مستضعفين وحجت الاسلام تويسركانى نماينده محترم ولى فقيه درسازمان ،ازجايگاه بسيج اصناف ومراكزنيكوكارى ان بازديدبه عمل اوردند واقايان دكترحسن پور وقنبرزاده گزارش جامعى ازعملكردهاى صورت گرفته ازجمله اشتغالزائى،كارافرينى،اقدامات مقابله باكروناتوليد(ماسك،موادضد عفونى)،تهيه(جهيزيه،بسته هاى معيشتى)جهت حمايت ازخانواده هاى بى بضاعت ،به ان بزرگواران دادند

باسلام درمورخ٩٩/٩/٥ به مناسبت روزبسيج مراسم رزمايش همدلى كمكهاى مومنانه گروه جهادى امام زادگان يحيى ومحمدباحضوراقايان جناب سرهنگ ركنى فرمانده محترم بسيج ناحيه امام خمينى(ره)،دكترپرپنجى مديركل محترم كميته امدادامام خمينى استان تهران،سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه١٢،منظرى مسئول محترم هماهنگى كميته امدادمنطقه ،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس،شعبانى مسئول محترم اموربرادران مركز ققنوس،مظلوم مسئول محترم مركزنيكوكارى حضرت سكينه(س)وجمعى ازمسئولين محترم وخيرين برگزارگرديدواقايان سرهنگ ركنى ودكترپرپنجى درارتباط بابسيج ووظايف كميته امداد به ايرادسخن پرداختنددراخربسته هاى معيشتى تهيه شده توسط خيرين ،تحويل خانواده هاى نيازمندگرديد

بسمه تعالى
بسيج لشكرمخلص خداست امام خمينى(ره)
باسلام درمورخ٩٩/٩/٣به مناسبت هفته بسيج باكمك خيرين محترم مركزنيكوكارى ققنوس پك هاى حمايتى مومنانه شامل كيف،لوازم التحرير،ارزاق،موادضدعفونى وماسك جهت تحويل به خانواده هاى كم بضاعت تهيه ودردفترمركز بسته بندى گرديد

باسلام درمورخ٩٩/٨/١٨اقاى شريفان دبيرمحترم كارگروه اجتماعى وفرهنگى منطقه١٢ به همراه اقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)در محدوده منوچهرى حضوريافته و درارتباط بامشكلات شهردارى كسبه بحث وگفتگونمودند

باسلام به مناسبت ميلادباسعادت رحمة للعالمين حضرت محمدمصطفى(ص)وامام جعفرصادق(ع)بسته هاى حمايتى ارزاق وموادبهداشتى توسط خيرين محترم مركزنيكوكارى ققنوس(شركت نواوران تمدن واقاى عبداللهى)تهيه وتحويل مددجويان تحت پوشش مركزومركزنگهدارى وتوانبخشى ازمعلولين وايتام نويان گرديد

باسلام درمورخ٩٩/٨/١٤به دعوت اقاى دكترعسگرى مدير محترم مركزنگهدارى وتوانبخشى ازمعلولين وايتام نويان اقايان عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مركزنيكوكارى ققنوس)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم مركز)،شعبانى( معاونت محترم حقوقى كارگروه ،مسئول محترم اموربرادران مركز)ازتوانبخشى بازديدبه عمل اوردندودرارتباط بامشكلات وكمبودهاى نويان بحث وگفتگوگرديدومقررشد حمايتهاى لازم ازتوانبخشى ازطرف مركز انجام پذيرد

باسلام درمورخ٩٩/٨/١٤جلسه نشست بررسى پيش نويس ايين نامه ماده ١٥قانون حمايت ازهنرمندان ،استادكاران وفعالان صنايع دستى باحضور اقاى مهندس فلاح مديركل محترم دفتر اموزش وحمايت ازتوليدصنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى ،خانم توحدى سرپرست محترم دفترتوسعه وترويج صنايع دستى وزارتخانه،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، دكترنقى زاده مديركل محترم حقوقى وزارت دادگسترى ونمايندگان محترم(سازمان اموزش فنى وحرفه اى كشور،وزارت صمت،سازمان تامين اجتماعى،مركزملى فرش)دروزارتخانه برگزارگرديدودرارتباط بابندهاى پيشنهادى بحث وگفتگوشد

باسلام درمورخ٩٩/٨/٧ بازرسان محترم اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى ازمراكزفروش صنف واقع درمسجدامام (ره)بازار جهت ارزيابى ميدانى وعملكردوفعاليت هاى اعضاء محترم صنف بازرسى به عمل اوردندواقاى حيدرى ازاعضاء محترم هيات مديره بازرسان راهمراهى نمودند

باسلام درمورخ٩٩/٨/٥ به همت ومشاركت خيرين محترم مركزنيكوكارى ققنوس (ارتش جمهورى اسلامى ايران واقاى صالح)وباهماهنگى جناب سرهنگ سنبلى وولى پوروهمچنين قنبرزاده،شعبانى وجدارى تعداد٢٢٨عددپيراهن،تعداد ١٩٠عددكيف به همراه ٢٨٤٠عددلوازم التحريركلابه مبلغ(٢١٥ميليون ريال) تهيه وتحويل خانواده هاى نيازمندگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٨/٤به مناسبت هفته نيروى انتظامى جلسه اى باحضورمسئولين محترم كلانترى١٠٩بهارستان (اقايان جناب سرهنگ اميرى جانشين محترم ،جناب سرهنگ توكلى معاونت محترم اجتماعى)،مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، دكترناصرى مشاورمحترم شهردارمنطقه١٢،مهندس صالح ابادى معاونت محترم اموراجتماعى ناحيه١منطقه وشريفان دبيرمحترم كارگروه اجتماعى وفرهنگى منطقه دركلانترى برگزارگرديددراين جلسه ابتداحضارهفته نيروى انتظامى رابه خدمتگزاران اين نيروتبريك گفتندسپس اقاى شريفان دررابطه بامسائل فرهنگى منطقه مواردى رابيان داشتنددرادامه اقاى مهندس عبداللهى دررابطه بامشكلات اعضاءمحترم صنف مواردى راذكرنمودندسپس اقاى ناصرى اعلام داشتندشهردارى امادگى لازم جهت هرگونه همكارى ومساعدت رابااتحاديه وكلانترى خواهدداشت درادامه اقاى قنبرزاده درارتباط باتخلفات وجرايم افرادسودجودرمحدوده منوچهرى به ايرادسخن پرداختندومقررشدكلانترى همكارى لازم رابنمايددراخراززحمات مسئولين محترم كلانترى بالوح سپاس تقديروتشكربه عمل امد

باسلام ضمن تبريك به مناسبت حلول ماه مبارك ربيع الاول به استحضارميرساندطبخ٣وعده غذا به مناسبت مراسم عزادارى٢٨و٢٩صفرتوسط خيرين محترم مركزنيكوكارى ققنوس اقايان (تنها،احمدى )بوسيله اقاى جدارى مسئول محترم جمع اورى اعانات مركز تحويل كميته امدادامام منطقه١٢جهت پخش وتوزيع به مددجويان گرديد

باسلام درمورخ٩٩/٧/٢٩هيات بازرسى اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى جهت ارزيابى ميدانى وعملكردوفعاليت هاى اعضاء محترم صنف از پاساژ شناورواقع دربازارتهران بازرسى به عمل اوردند

باسلام به مناسبت وفات نبى اكرم محمدمصطفى(ص)وشهادت امام حسن مجتبى(ع)بسته هاى ارزاق حمايتى توسط كلينيك زيبائى دريتاوخيرين مركزنيكوكارى ققنوس خريدارى وتهيه گرديدوتحويل مركزنيكوكارى مولى الموحدين،كميته امدادمنطقه١٢تهران و مركزنگهدارى وتوانبخشى ازمعلولين وايتام نويان جهت پخش به مددجويانشان گرديد

باسلام درمورخ٩٩/٧/١٧به مناسبت اربعين سرور و سالارشهيدان امام حسين (ع)حجت الاسلام والمسلمين نصيرزاده نماينده محترم ولى فقيه درمحلاتى، اقايان قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس ،سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه١٢،فعال معاونت محترم مشاركتهاى مردمى منطقه ،منظرى مسئول محترم شبكه هاى مردمى منطقه،كنعانى رياست محترم مركزنيكوكارى شهيدكنعانى به همراه اعضاء محترم وخيرين مركز،بسيجيان واعضاء اتحاديه جهت عزادارى وطبخ نذرى به ميزبانى مركزنيكوكارى ققنوس درمسجدامام رضا(ع)منوچهرى حضوريافتندوازاين مراسم اقايان مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اسماعيلى قائم مقام محترم كميته امداداستان تهران،حسينى مشاور محترم امورجوانان مديركل استان،ناصرى رييس دفترمحترم شهردارمنطقه١٢تهران ، شريفان دبيرمحترم شوراياران منطقه١٢تهران بازديدبه عمل اوردند

باسلام درمورخ٩٩/٧/١٦ به مناسبت اربعين حسينى حجت الاسلام والمسلمين نصيرزاده نماينده محترم ولى فقيه درمحلاتى، اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم هيات عامل مركزنيكوكارى ققنوس ،قنبرزاده معاونت محترم مركزبه همراه اعضاء محترم وخيرين مركز،بسيجيان واعضاء اتحاديه جهت اماده سازى طبخ نذرى اربعين درمسجدامام رضا(ع) منوچهرى حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٩/٧/١٥ اقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور به همراه خانم دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران ،اقايان طلوعى كارشناس محترم اداره كل ،قنبرزاده( دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، دكتروظيفه ازمسئولين محترم مجموعه تفريحى توچال و مهندس ذوالقدرازمسئولين محترم ققنوس ازمجموعه تفريحى وتوريستى توچال بازديدبه عمل اوردندودرارتباط با برگزارى نمايشگاه تخصصى صنايع دستى كه براى حمايت ازتوليدكنندگان وفروشندگان مقررگرديده بامشاركت وحمايت سازمان،كارگروه،ققنوس ومجموعه تفريحى توچال برگزارگرددبحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ ٩٩/٧/١٣درسالن همايش كميته امدادمنطقه١٢جلسه اشتغالزايى باحضور اقايان على شيرى رياست محترم اداره راهبرى شغلى كميته امداداستان تهران،ملكى ازمسئولين محترم اداره كل ،سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه ١٢تهران ،منظرى كارشناس محترم شبكه هاى مردمى كميته منطقه، مسئولين محترم كميته منطقه ،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس ،شعبانى مسئول محترم برادران ققنوس وجمعى ازمسئولين محترم مراكزنيكوكارى منطقه برگزارگرديدابتداحضاردر رابطه بافعاليتهاى مراكزتوضيحاتى دادندوسپس درارتباط باراهكارهاى شغلى بحث وتبادل نظرگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٧/٩جلسه اى باحضورخانم دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده( دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)در اداره كل برگزارگرديدودرارتباط بامشكلات هنرمندان صنايع دستى(توليدكنندگان، فروشندگان)وهمچنين برگزارى نمايشگاه درتوچال بحث وتبادل نظرگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٧/٨ شوراى مسئولين محترم مراكزنيكوكارى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور باحضور مهندس حيدرى رياست محترم واعضاء محترم دردفتررياست برگزارشدودرارتباط بافعاليتهاى٦ماهه مراكزبحث وگفتگوگرديدومقررشدباتوجه به عملكرد چشمگيرمراكزازجمله مركزققنوس كه ازجانب مسئولين محترم كميته امدادموردتمجيدوتحسين قرارگرفته است وهمچنين فراگيرشدن مراكزنيكوكارى ،مجمع نيكوكارى به مديريت سازمان تشكيل واساسنامه ان تنظيم وبه تصويب برسد

باسلام درمورخ ٩٩/٧/٨جلسه اى باحضور اقايان سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه ١٢تهران ،منظرى كارشناس محترم شبكه هاى مردمى كميته ،مسئولين محترم كارافرينى كميته ،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس ،شعبانى مسئول محترم برادران ،جدارى نماينده محترم جمع اورى وجوهات وخانم قفلى استاد سوزن دوزى دردفتر كميته برگزارگرديدابتدادرارتباط با برگزارى كلاسهاى اموزشى بحث وگفتگو شدسپس ازمراكزاموزشى كميته بازديدبه عمل امددرانتها به پاس زحمات وهمكارى خانم قفلى باكارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور باتقديم لوح سپاس تقديروتشكربه عمل امد

باسلام درمورخ٩٩/٧/١به همت خيرين مركزنيكوكارى ققنوس سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورجشن عاطفه هادرمدرسه شهيدداودى واقع درمحدوده هرندى باحضوراقايان دكترحسن پوررياست محترم سازمان،مهندس شاه منصورى مديركل محترم اموزش وپرورش منطقه١٢تهران،مسئولين محترم كميته امدادحضرت امام خمينى(ره)سيدالحسينى رياست محترم،فعال معاونت محترم مشاركتهاى مردمى،منظرى مسئول محترم هماهنگى،حجت الاسلام والمسلمين مالكى مسئول محترم زكات،مسئولين محترم مركزنيكوكارى ققنوس مهندس عبداللهى رياست محترم ،قنبرزاده معاونت محترم ،شعبانى مسئول محترم اموربرادران ،مهندس ذوالقدرمسئول محترم خيريه ها،جدارى نماينده محترم جمع اورى وجوهات برگزارگرديد مراسم ابتدا بااياتى چندازكلام ا…مجيدوپخش سرودجمهورى اسلامى ايران اغازگرديدسپس اقايان دكترحسن پور،مهندس شاه منصورى ،سيدالحسينى وحجت الاسلام والمسلمين مالكى درارتباط با فرمايشات معصومين دررابطه باعفاف وحجاب وهمچنين علم ودانش به ايرادسخن پرداختنددرادامه احكام اقايان اينانلونماينده محترم ائمه جماعات مركزوشريفان نماينده محترم شهرداريهاى مركز تقديم ان عزيزان گرديدودرانتها كيف ولوازم والتحريرتهيه شده خيرين مركزتحويل دانش اموزان شد

باسلام درمورخ٩٩/٦/٣٠ جلسه هم انديشى درارتباط بامشكلات فعالان محترم صنايع دستى (توليدكنندگان وفروشندگان )باحضوراقايان عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،دكترجعفر صالحى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان اصفهان،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه ،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه ،اتحاديه)و اعضاء محترم صنف دردفتردبيرخانه كارگروه برگزارگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٦/٢٩به مناسبت اغازسال تحصيلى اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،هيات عامل مركزنيكوكارى ققنوس )،شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه ،مسئول محترم اموربرادران مركز)،جدارى مسئول محترم (پشتيبانى كارگروه ،جمع اورى اعانات مركز)وهاشمى مسئول محترم فرهنگى(كارگروه،مركز)دردفتر مركزحضوريافته ولوازم التحريرهاى خريدارى شده توسط خيرين محترم مركزراجهت تحويل به افرادكم درامدبسته بندى نمودند

بسمه تعالى
بدانيدنيازمنديهاى مردم كه به شما مراجعه ميكنند ازنعمتهاى الهى است پس نعمتهارا افسرده نسازيد حضرت امام حسين(ع)
باسلام درمورخ ٩٩/٦/٨به مناسبت فرارسيدن شهادت مظلومانه سالارشهيدان و٧٢يارباوفايش (تاسوعاوعاشورا)اقاى قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس به همراه حجت الاسلام والمسلمين حاج اقانصيرزاده نماينده محترم ولى فقيه درمحلاتى ،اقايان عسكرى نماينده ورابط اجتماعى مناطق تهران بزرگ مركز،جدارى و جعفرى(اعضاءمحترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى) ومنظرى كارشناس محترم شبكه هاى مردمى كميته امدادمنطقه ١٢تهران نذورات وارزاق تهيه شده خيرين محترم مركز ( سالن زيبائى دريتا،اقاى عسكرى)بين مردم عزيزمحله هاى هرندى وامام زاده يحيى پخش نمودند

باسلام درمورخ ٩٩/٦/٣جلسه اى باحضور اقايان سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه ١٢تهران ،منظرى كارشناس محترم شبكه هاى مردمى كميته ،مسئولين محترم كارافرينى كميته ،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس وشعبانى مسئول محترم برادران دردفتر كميته برگزارگرديدودرارتباط با چگونگى برگزارى كلاسهاى اموزشى بحث وگفتگو شد

باسلام درمورخ٩٩/٦/٣جلسه شورامسئولين محترم مراكزنيكوكارى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور باحضور اقايان مهندس حيدرى رياست محترم شورا ،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس وشعبانى مسئول محترم برادران دردفتر مركز برگزارگرديدودرارتباط با كارافرينى وتفاهم نامه سازمان وقرارگاه محروميت زدايى سپاه بحث وتبادل نظرگرديد

باسلام درمورخ ٩٩/٦/٢اولين نشست تخصصى كميته صنايع دستى كميسيون گردشگرى اتاق بازرگانى،صنايع ،معادن وكشاورزى ايران باحضورخانم دكتر حيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران ،اقايان مهندس عبدالملكى رياست محترم كميسيون،مهندس نيكزاددبيرمحترم كميسيون،قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه وجمعى ازمسئولين وهنرمندان محترم صنايع دستى كشوردرسالن جلسات اتاق برگزارشدابتدااقاى مهندس عبدالملكى ضمن خيرمقدم به مدعوين دررابطه باوظايف كميته وكميسيون مواردى رابيان فرمودندسپس حضارضمن معرفى خودبعضى ازمشكلات صنايع دستى رابرشمردنددراخرمقررشد كارگروههاى تخصصى زيرمجموعه كميته تشكيل شودضمناخانمها مهندس حاضرى ودكتر احمدزاده به عنوان رييس ودبيركميته انتخاب گرديدند

بسمه تعالى
برنامه كمك به قشرهاى ضعيف سريع تروبيشتر اجراشود
حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٩/٥/١٥به مناسبت عيدسعيدغديرخم (دهه ولايت)باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورومشاركت اعضاء محترم اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى ومركزنيكوكارى ققنوس پك حمايتى ارزاق جهت خانواده هاى محروم ،كم توان ومددجويان كميته امدادتهيه ،بسته بندى وپخش گرديد

باسلام درمورخ٩٩/٥/١٣جلسه اى به دعوت اقاى رفيعيان مديرعامل محترم موسسه فرهنگى هنرى پارس هنرمهرسان باحضور اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم( كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)و عبدالحسينى ازمسئولين محترم موسسه در دفترمهرسان برگزارگرديدابتدا اقاى رفيعيان ضمن خيرمقدم به مدعوين مواردى ازفعاليتهاى موسسه رابه اختصاربيان فرمودنددرادامه اقاى عبداللهى دررابطه باوظايف واختيارات كارگروه واتحاديه مطالبى راشرح دادندسپس اقاى قنبرزاده درارتباط بافعاليتهاى كارگروه به ايرادسخن پرداختندودراخرمقررشدجهت تعامل بيشترتفاهم نامه اى فى مابين منعقدگردد

باسلام درمورخ٩٩/٥/١٢جلسه شوراى مركزى مسئولين محترم مراكزنيكوكارى بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضور اقايان مهندس حيدرى (جانشين محترم سازمان ،رياست محترم شورا)،ميرحاجى مشاورمحترم قرارگاه محروميت زدائى سپاه ،مسئولين محترم مراكزنيكوكارى ققنوس (عبداللهى ،قنبرزاده،شعبانى )،حضرت سكينه(س)(مظلوم )و شهيدكنعانى( كنعانى )در
سازمان برگزارگرديدودرارتباط با كارافرينى وكسب وكارهاى مجازى بحث وگفتگو شد

باسلام درمورخ٩٩/٥/١٢جلسه اى باحضوراقايان دكترحسن پور رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان،مهندس عبداللهى رياست محترم كارگروه ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان، قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه ودكترميرحاجى مشاور محترم قرارگاه محروميت زدائى سپاه درسازمان برگزارشدودررابطه با راهكارهاى بازار فروش ،حمايت ازتوليدكنندگان وطرح استادشاگردى بحث وتبادل نظرگرديدومقررشدجهت پيشبرداهداف تفاهم نامه اى فى مابين سازمان وقرارگاه منعقدگردد وكارگروه به عنوان مجرى وهماهنگ كننده تعيين شد

باسلام درمورخ٩٩/٥/١١جلسه اى باحضوراقايان قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه ودكترميرحاجى مشاور محترم قرارگاه محروميت زدايى سپاه دردفتردبيرخانه كارگروه برگزارگرديدابتدااقاى قنبرزاده درخصوص اختيارات ووظايف كارگروه مطالبى رافرموده وهمچنين دررابطه باطرحهاى اشتغال زايى وكارافرينى دردست اقدام كارگروه توضيحاتى دادندسپس اقاى دكترميرحاجى ضمن ابرازخرسندى درارتباط باطرحهاى مطرح شده بيان داشتندباتوجه به امكانات قرارگاه وپتانسيلهاى موجوددركارگروه طرفين ميتوانندطرحهاى مشتركى رااجرانمايند

باسلام درمورخ٩٩/٥/٦به دعوت اقاى سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادمنطقه ١٢تهران جلسه اى باحضور اقايان قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس ،شعبانى مسئول محترم اموربرادران ققنوس ومسئولين محترم مراكزنيكوكارى منتخب منطقه درخصوص ماده٤٠كميته برگزارگرديدودرارتباط با اشتغالزايى،كارافرينى ونحوه پرداخت وام بحث وگفتگو گرديد

باسلام درمورخ ٩٩/٤/٢٩ جلسه شوراى مسئولين محترم مراكزنيكوكارى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضوررياست محترم شورااقاى مهندس حيدرى (جانشين محترم سازمان )واعضاءمحترم برگزارگرديدواقاى قنبرزاده گزارش جامعى ازجلسات، مباحث ومصوبات مركزنيكوكارى ققنوس بامسئولين محترم كميته امدادتهران ومنطقه١٢ارائه نمودندومقررشددراين رابطه درصورت لزوم ازپتانسيل بقيه مراكزسازمان استفاده گردد

باسلام درمورخ٩٩/٤/٢٤جلسه اى باحضوراقايان عبداللهى رياست محترم (اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى،مركزنيكوكارى ققنوس)،قنبرزاده (فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه،معاونت محترم مركز)،شعبانى (معاونت محترم حقوقى اتحاديه،مسئول محترم اموربرادران مركز)وشريفان دبيرمحترم كارگروه اجتماعى وفرهنگى وهيات رئيسه شوراياران منطقه١٢دردفترپايگاه برگزارگرديدودرارتباط با شناسايى افرادنيازمنددرمحدوده و تحت پوشش مركزققنوس قراردادن ان عزيزان جهت ارايه خدمات باهمكارى شورايارى محله وهمچنين ساماندهى دستفروشان صنف بحث وگفتگونمودند

باسلام پيروجلسه بارياست محترم كميته امدادحضرت امام خمينى(ره)تهران درارتباط باطرحهاى كارافرينى ارايه شده ازطرف مركزنيكوكارى ققنوس (سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور)جلسه اى درمورخ٩٩/٤/٢٤به دعوت اقاى سيدالحسينى رياست محترم كميته منطقه١٢تهران،باحضورمسئولين محترم كميته حجت الاسلام والمسلمين مالكى مسئول محترم زكات منطقه،اقايان شهسوارى مسئول محترم واحداشتغال منطقه، منظرى كارشناس محترم شبكه هاى مردمى منطقه ،دكترميرحاجى رياست محترم هيات نظارت برطرحهاى كارافرينى كميته تهران،اخشاب پورازمسئولين محترم كميته تهران،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس،شعبانى مسئول محترم اموربرادران ققنوس،مظلوم مسئول محترم مركزنيكوكارى حضرت سكينه(س)ومسئولين محترم مراكزنيكوكارى دردفتررياست محترم منطقه برگزارگرديدابتدااقاى سيدالحسينى ضمن خيرمقدم به مدعوين دررابطه بااقدامات وفعاليتهاى صورت گرفته درمنطقه مطالبى رابيان فرمودندسپس اقاى قنبرزاده طرحهاى (ساخت مليله ،تراش سنگهاى نيمه قيمتى )مصوب شده راجهت اجرابه تفصيل شرح دادنددرادامه اقاى دكترميرحاجى ضمن ابرازخرسندى ازطرح هاى بيان شده فرمودندكميته هميشه ازاينگونه طرحها وكارافرينان حمايت مينمايدوهمچنين دررابطه باشرايط وامهاى اشتغال توضيحاتى دادنددراخراقاى قنبرزاده به سوالات حضارمحترم درارتباط باطرحهاپاسخ دادند

باسلام درمورخ٩٩/٤/١٨ جلسه اى باحضورمسئولين محترم كميته امدادحضرت امام(ره)تهران اقايان دكترپرپنجى رياست محترم ،رنجبرمعاونت محترم توسعه ومشاركتهاى مردمى،فتح ابادى معاونت محترم اشتغال وخودكفايى ،سيدالحسينى رياست محترم منطقه ١٢ومسئولين محترم شوراى مراكزنيكوكارى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور مركزققنوس اقايان (عبداللهى رياست محترم ،قنبرزاده معاونت محترم ،شعبانى مسئول محترم اموربرادران )،مركزشهيد كنعانى اقاى كنعانى درسالن كنفرانس كميته برگزارگرديدوابتدا اقاى قنبرزاده درارتباط باپتانسيلهاى مراكزنيكوكارى سازمان مواردى راذكرنمودندوپيشنهاددادندبا توجه به اينكه بازارمهمترين مركز فعاليتهاى تجارى ميباشدكليه اقدامات بامحوريت كميته امدادمنطقه١٢انجام پذيردسپس اقاى عبداللهى درارتباط بااشتغالزايى مواردى رابيان داشتنددرادامه اقاى دكترپرپنجى به ايرادسخن پرداخته وفرمودندبسيارخرسند ميباشندكه مراكزنيكوكارى كميته كه در اصناف تشكيل شده انددركناركميته جهت محروميت زدايى واشتغالزايى فعاليت دارندسپس اقاى فتح ابادى اعلام داشتند كميته امادگى داردجهت اشتغالزايى وام دراختيارمددجويان قراردهددراخراقاى سيدالحسينى بيان كردندبسيارخرسندميباشند كه مراكز نيكوكارى سازمان درمحدوده ايشان فعاليت مينمايند وامادگى خودراجهت هرگونه همكارى اعلام نموده وفرمودندچندطرح مشترك جهت اجراباهمكارى ققنوس دردست اقدام دارند

باسلام درمورخ٩٩/٤/١٥جلسه شوراى مركزى مسئولين محترم مراكزنيكوكارى بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضور مهندس حيدرى (جانشين محترم سازمان ،رياست محترم شورا)ومسئولين محترم مركزققنوس اقايان قنبرزاده،شعبانى،مسئول محترم مركزحضرت سكينه(س)اقاى مظلوم،مسئول محترم مركزشهيدكنعانى اقاى كنعانى ومسئول محترم گروه جهادى هلال اقاى محمودزاده دردفتر جانشين محترم برگزارگرديدودرارتباط با اموزش،توليدوفروش مليله باهمكارى كميته امدادمنطقه١٢،توليدوفروش سنگهاى نيمه قيمتى وايجادكسب وكاروخدمات اجتماعى بحث وگفتگوشدومقررگرديدجهت تعامل بيشترمراكزباكميته امدادجلسه اى بارياست محترم تهران جناب اقاى دكترپرپنجى برگزارگردد

باسلام درمورخ٩٩/٤/١١جلسه اى باحضور اقايان عبداللهى رياست محترم اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى،قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه،شعبانى معاونت محترم حقوقى اتحاديه،بختيارى مسئول محترم سراى هنر مجتمع جهانى فردوسى ،سنجرى و رحيمى رادازاعضاء محترم اتاق فكر سراى هنردرمجتمع فردوسى برگزارگرديدودررابطه با واحدهاى مستقردرسراى هنربحث وگفتگوشدومقررگرديدنسبت به دريافت جوازكسب درفرجه زمانى معين اقدام نمايند

باسلام درمورخ٩٩/٤/٩جلسه اى باحضوراقايان سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادحضرت امام خمينى(ره)منطقه١٢تهران، منظرى رياست محترم دفتر،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس،شعبانى مسئول محترم امورخيرين برادران ققنوس،مظلوم رياست محترم مركزنيكوكارى حضرت سكينه(س)دردفترامدادبرگزار گرديدودرارتباط باكلاسهاى اموزشى مليله وسنگ تراشى وچگونگى راههاى توليدوفروش بحث وتبادل نظرگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٤/٨جلسه هم انديشى باحضوراقاى دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،خانمها اسماعيلى معاونت محترم خواهران سازمان ،ستارى جانشين محترم سازمان بسيج جامعه زنان،دكترافضلى مديريت محترم كارامدى وسازندگى جامعه ،اقايان عدالتخواه مديريت محترم كارامدى وسازندگى سازمان، قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان،شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه درسازمان برگزارگرديددراين نشست درارتباط با توانمنديهاى ٤هزارخواهربسيجى كه درعرصه صنايع دستى فعاليت مى نمايندبحث وگفتگو گرديدومقررشداولا توليدات ان عزيزان طبق سليقه بازارتوليد،درجه بندى وبرندسازى گرددثانياجهت عرضه ومعرفى محصولات هنرمندان، كارگروه هماهنگيهاى لازم رابازيرمجموعه هاى خودانجام دهد ثالثا عضوكمپين صنايع دستى گردند

باسلام درمورخ٩٩/٣/٢٦جلسه اى باحضورجناب سرهنگ مرادى معاونت محترم نظارت براماكن عمومى پليس امنيت عمومى فاتب ،اقايان عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)در دفترمعاونت محترم اماكن برگزارگرديدودراين نشست دررابطه بامشكلات صنف وچگونگى برخوردبامتخلفين بحث وگفتگوگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٣/٢٥مراسم گراميداشت روزجهانى صنايع دستى وتجليل ازپيشكسوتان صنايع دستى وفرش باحضوراقايان نامورمطلق رياست محترم دانشگاه ازاداسلامى واحدهنرهاى اسلامى-ايرانى،عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)و جمعى ازمسئولين محترم وهنرمندان صنايع دستى درتالارفرهنگستان هنربرگزارگرديدودراين همايش ازهنرمندان عزيزبالوح سپاس وهداياتقديروتشكربه عمل امدضمنا اقايان عبداللهى،قنبرزاده وشعبانى ازبازارچه صنايع دستى مستقردرفرهنگستان بازديدبه عمل اورده وازنزديك باهنرمندان درارتباط بامشكلاتشان بحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٩/٣/٢٥جلسه شوراى مركزى مسئولين محترم مراكزنيكوكارى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشوربه رياست اقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان وباحضورحجت الاسلام والمسلمين نصيرى زاده نماينده محترم ولى فقيه درناحيه شهيدمحلاتى ،اقايان عبداللهى رياست محترم مركزنيكوكارى ققنوس(اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس ،شعبانى دبيرمحترم شوراوديگرمسئولين محترم مراكزنيكوكارى سازمان دردفترجانشين محترم برگزارگرديددراين نشست درارتباط باراهكارهاى مختلف فروش،چگونگى بوجوداوردن بازارهاى فروش ،نواورى در توليدات براساس خواسته بازاروبرگزارى كلاسهاى اموزشى بحث وگفتگوگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٣/٢١به مناسبت هفته صنايع دستى ،همايش فعالان صنايع دستى كشورباحضورخانم دكترمحموديان معاونت محترم صنايع دستى وهنرهاى سنتى وزارت ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى،اقايان دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان، مهندس فلاح مديركل محترم دفتراموزش وحمايت ازتوليدوزارت ، مهندس كفيرى مديركل محترم دفترصادرات صنايع دستى وزارت ،خانم دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل استان تهران ،اقايان عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان ،اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى )،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(اتحاديه،كارگروه)و جمعى ازتوليدكنندگان ،هنرمندان صنايع دستى ومسئولين محترم شهرستانهادروزارتخانه برگزارگرديد درابتداخانم دكترمحموديان ضمن خيرمقدم به مدعوين گزارشى ازفعاليتهاى وزارتخانه ارايه نموده وفرمودندكشورعزيزمان ايران باثبت ١١شهرو٣روستا رتبه اول ثبت جهانى صنايع دستى دريونسكو رادارد ودرادامه شهرداران وهنرمندان شهرهاى ثبت جهانى دررابطه بااقدامات وفعاليتهايشان به ايرادسخن پرداختندسپس دكترحسن پوردررابطه باپتانسيلهاى بسيج وتشكيل كارگروه تخصصى صنايع دستى درسازمان توضيحاتى دادنددرانتها ازعزيزان هنرمندومسئولين شهرهاى جهانى به جهت زحماتشان باهداياولوح سپاس تقديروتشكربه عمل امد

با سلام در مورخ ۹۹/۳/۲۰جلسه هيات مدیره اتحادیه صنايع دستى واشياءقديمى به رياست محترم اتحاديه اقاى مهندس عبداللهى جهت رفع اختلافات بوجود آمده فى مابین شرکت فیروزکوب آقاجانی و کسبه محترم خیابان استاد نجات الهى باحضوراقايان فرزانه پور،حیدری ،امیر احمدی واحكامى برگزارشددراين نشست طرفين دررابطه بامشكلات پيش امده اظهارات خودرابيان كردندسپس مقررشدتصمیمات لازم دراين خصوص اتخاذ گرددوهمچنين من بعدجهت رفع مشكلات اعضاء محترم صنف جلسات ماهیانه به صورت مستمربرگزار گردد۰

باسلام درمورخ٩٩/٣/١٩ به دعوت اقاى سيدالحسينى رياست محترم كميته امدادحضرت امام خمينى(ره)منطقه١٢تهران جلسه اى باحضوراقايان عبداللهى رياست محترم هيات عامل مركزنيكوكارى ققنوس(اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده نائب رييس محترم مركز،شعبانى مسئول محترم امورخيرين وبرادران نيكوكار مركز ومنظرى مسئول محترم دفتردردفتررياست محترم كميته برگزارگرديدودراين نشست درارتباط باچگونگى برگزارى كلاسهاى اموزشى،اشتغالزايى وبوجوداوردن بازارفروش توليدات افرادتحت پوشش كميته بحث وتبادل نظرگرديدودرادامه مدعوين ازكارگاههاى اموزشى وتوليدات انجام شده بازديدبه عمل اوردند

باسلام درمورخ ٩٩/٣/١٢به دعوت خانم دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران جلسه اى باحضوراقايان طلوعى كارشناس محترم معاونت ،عبداللهى رياست محترم ( كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور، اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، بختيارى مديرعامل محترم مجمع ملى هنرمندان وصنعتگران صنايع دستى كشور،خانم استادرضايى مديرعامل محترم شركت تعاونى معرق كاران تهران (بانوان )وجمعى ازهنرمندان وفعالان محترم صنايع دستى دردفترمعاونت برگزارگرديدودرارتباط بابرنامه هاى هفته صنايع دستى وتشكيل كارگروه تخصصى درمعاونت بحث وگفتگوگرديدومقررشدبانك اطلاعاتى متمركز ازمتوليان وهنرمندان صنايع دستى تهيه وگرداورى شود

باسلام درمورخ ٩٩/٣/١١جلسه شوراى مركزى مسئولين محترم مراكزنيكوكارى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشوربه رياست اقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان وباحضوراقايان عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان،قنبرزاده معاونت محترم مركزنيكوكارى ققنوس(اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)،شعبانى مسئول محترم اموربرادران مركزنيكوكارى ققنوس وديگرمسئولين محترم مراكزنيكوكارى سازمان دردفترجانشين محترم برگزارگرديددراين نشست درارتباط باراهكارهاى جهش توليدو اشتغالزايى بحث وگفتگوگرديدوازاقاى مظلوم به جهت زحماتشان دررابطه باحوزه سلامت بااهداى هداياتقديروتشكربه عمل امدضمنااقاى شعبانى به عنوان دبيرشوراانتخاب گرديدند

باسلام درمورخ٩٨/٣/٦به دعوت اقاى فرهى رياست محترم اداره روابط عمومى بانك رفاه وكارگران جلسه اى باحضوراقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه) ومهندس ذوالقدرازمسئولين محترم گروه ققنوس جهت برگزارى نمايشگاه تخصصى صنايع دستى دربانك رفاه وكارگران برگزارگرديدوسپس مدعوين ازمحل نمايشگاه ديدن به عمل اوردندودربازديدبااقاى لله گانى مديرعامل محترم بانك ديدارودررابطه باچگونگى برگزارى نمايشگاه بحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٩/٢/٣٠ مركزنيكوكارى ققنوس(اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)بامشاركت كميته امدادحضرت امام خمينى(ره) منطقه١٢ تهران اقدام به طبخ اش وتهيه ٤٥٠پك افطارى نمودند واقايان سيدالحسينى رياست محترم كميته ،قنبرزاده معاونت محترم مركز،شعبانى مسئول محترم اموربرادران مركزبه همراه اعضاى محترم شوراى پايگاه بسيج اتحاديه،بسيجيان ،اعضاء محترم صنف وكسبه باحضوردرمسجدامام رضا(ع)منوچهرى اقدام به پخش اش وپك افطارى نمودند

باسلام درمورخ٩٩/٢/٣٠همايش تجليل ازهمياران سلامت باحضوراقايان سردارسپهرجانشين محترم سازمان بسيج مستضعفين،دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،دكترشانه ساز(معاونت محترم وزيربهداشت،رييس محترم سازمان غذاودارو)،گلپوررييس محترم اصناف وبازرگانان وزارت صمت،نوده فراهانى رييس محترم اتاق اصناف تهران،درستى نماينده محترم وزير صمت دراتاق اصناف كشوروجمعى ازمسئولين وفعالان اقتصادى كشوردرسالن اجتماعات سازمان برگزارگرديدوازهمياران سلامت ،تلاشگران وجهادگران عرصه سلامت تقديروتجليل به عمل امدضمنا اقايان شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)ومهندس ذوالقدرازمسئولين محترم گروه ققنوس دراين مراسم شركت نمودند

باسلام درمورخ٩٩/٢/٣٠ جلسه هم انديشى باحضورخانم دكتر حيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، طلوعى كارشناس محترم اداره كل وجمعى ازهنرمندان ،توليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى درموزه فرش برگزارگرديدوحضار درارتباط باراهكارهاى عملى جهت رفع مشكلات توليدوفروش صنايع دستى بحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٩/٢/٣٠ جلسه اى باحضوراقايان دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى سازمان،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، امرالهى مسئول محترم اجرايى بسيج تخصصى اتاق اصناف ايران ،فصيحى دبيرمحترم كارگروه توليدماسك سازمان ،مهندس ذوالقدرازمسئولين محترم گروه ققنوس دررابطه باتوليدماسك دردفتررياست محترم سازمان برگزارگرديد

باسلام درمورخ٩٩/٢/٢٩ مراسم افطارى به ميزبانى مركزنيكوكارى شهيدهرندى باحضوراقايان سيدالحسينى مسئول محترم كميته امدادمنطقه١٢تهران ،حجت الاسلام والمسلمين مالكى مسئول محترم زكات كميته،فعال معاونت محترم توسعه مشاركت كميته،شعبانى مسئول محترم اموربرادران مركزنيكوكارى ققنوس،مهندس فهيمى پور ازمسئولين محترم گروه ققنوس وجمعى ازمسئولين وخيرين برگزارگرديددراين مراسم ابتدااقاى سيدالحسينى درارتباط باوظايف مراكزنيكوكارى مطالبى رابيان فرمودندسپس كليپى ازفعاليتهاى صورت گرفته مركزنيكوكارى شهيدهرندى به نمايش گذاشته شددراخر دررابطه بامشكلات محدوده بحث وگفتگوگرديد

بسمه تعالى
اين بيمارى(كرونا)بلائى انچنان بزرگ نيست ،اين مسئله مدتى نه چندان طولانى براى كشور وجودخواهدداشت وسپس رخت برمى بندد
حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٩/٢/٢٩ مراسم افتتاحيه كارگاه توليدماسك بامشاركت گروه جهادى رهپويان وققنوس وحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورومعاونت صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران باحضورحجت الاسلام والمسلمين نصيرزاده نماينده محترم ولى فقيه درناحيه شهيدمحلاتى،خانم دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل،اقايان مهندس فلاح مديركل محترم اموزش وحمايت ازتوليدصنايع دستى وزارتخانه،مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه،اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، مهندس ذوالقدر،مهندس طهرانى(مسئولين محترم ققنوس)دررباط كريم برگزارگرديددراين مراسم مدعوين ضمن بازديدازكارگاه درارتباط بامشكلات توليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى وهمچنين لزوم حمايت ازان عزيزان بحث وگفتگوكردندومقررشدتفاهم نامه اى فى مابين كارگروه ووزارتخانه منعقدگرددتادرصورت لزوم گروه ققنوس كه زيرمجموعه كارگروه ميباشدماسك موردنيازوزارتخانه راتامين نمايددراخراززحمات وحمايتهاى خانم دكترحيدرى بالوح سپاس تقديروتشكربه عمل امد

باسلام درمورخ٩٩/٢/٢٥ جلسه اى به دعوت اقاى سيدالحسينى رييس محترم اداره شهيدامدادگرياسين جعفرى (كميته امدادمنطقه١٢تهران)باحضور اقايان عبداللهى رياست محترم مركزنيكوكارى ققنوس اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى،قنبرزاده نايب رييس محترم مركز،شعبانى مسئول محترم اموربرادران مركز،حجت الاسلام والمسلمين مالكى مسئول محترم زكات كميته ،فعال معاونت محترم توسعه مشاركت كميته ومنظرى مسئول محترم دفتردرمحل كميته برگزارگرديدابتدااقاى سيدالحسينى ضمن خيرمقدم به مدعوين بيان داشتنددراين مدت كم شاهدفعاليتهاى گسترده مركزققنوس بوده اندوفرمودندبسيارخرسند ميباشندكه اين مركزجزو زيرمجموعه هاى منطقه ايشان ميباشدسپس اقاى عبداللهى اظهارداشتنددراين چندسال كه ايشان رياست اتحاديه راداشتندخيرين اتحاديه به صورت خودجوش كمكهاى خودراباهماهنگى پايگاه بسيج به افرادنيازمندميرساندنداكنون باتوجه به افتتاح مركزنيكوكارى بصورت قانونمندبه كارخودادامه ميدهنددرادامه اقاى قنبرزاده مواردى ازفعاليتهاى پايگاه واتحاديه رابرشمردندودراخرمقررشد جلسات تخصصى جهت رفع مشكل اشتغال وراهكارهاى عملى براى جهش توليدفى مابين برگزارگردد

باسلام درمورخ٩٩/٢/٢١ جلسه اى باحضورخانم دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران،اقايان عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)،قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه ،اتحاديه)و عودى مسئول محترم پاساژ عودى دراداره كل برگزارگرديدابتداخانم دكترحيدرى ضمن خيرمقدم به مدعوين بيان داشتندامادگى دارندجهت رونق بخشيدن صنايع دستى تعاملات لازم رابااتحاديه وكارگروه داشته باشندسپس اقاى عبداللهى درارتباط بامشكلات پيش امده( بيمارى كرونا) براى صنف مواردى راذكرنمودنددرادامه اقاى قنبرزاده درارتباط بابرگزارى ٥شنبه وجمعه بازارتخصصى صنايع دستى واشياء قديمى درمحدوده منوچهرى مطالبى رابيان كردندسپس اقاى عودى اظهارداشتندامادگى دارندجهت حمايت ازصنايع دستى واشياء قديمى پاساژ خودراباشرايط بسيار مناسب جهت فعاليت دراختياراعضاء محترم صنف قراردهند

بسمه تعالى
كرم،بخشش پيش ازخواهش واطعام درقحطى است
امام حسن مجتبى(ع)
باسلام درمورخ٩٩/٢/٢٠به مناسبت ميلادباسعادت كريم اهل بيت (ع)مراسم رزمايش كمك مومنانه به همت سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مركزنيكوكارى ققنوس اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى ،گروه ققنوس وجمعى ازاصناف ،بازاريان وتجاردرمسجدامام بازارتهران برگزارگرديد

بسمه تعالى
نسبت به همسايگان،دوستان وهمنشينان خودنيكى واحسان نماتامسلمان محسوب شوى
امام حسن(ع)
باسلام درمورخ٩٩/٢/٢٠مصادف باسالروز ولادت باسعادت امام حسن مجتبى(ع)مراسم افتتاح٧٢مركزنيكوكارى اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضورايت ا… شبيرى زنجانى امام جماعت محترم مسجدباقرالعلوم (ع)،دكترحسن پور رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان،دكترعسگريان معاونت محترم مشاركتهاى مردمى كميته امدادحضرت امام خمينى (ره)،دكترممبينى رياست محترم اتاق اصناف ايران،درستى نماينده محترم وزيرصمت دراتاق اصناف ايران،عبداللهى رياست محترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان،قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه سازمان،شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه سازمان،ذوالقدرمديرمحترم گروه ققنوس وجمعى ازتجار،بازاريان وفعالان اقتصادى كشوربرگزارگرديدابتدادكتر حسن پور درارتباط بااهميت گسترش مراكزنيكوكارى دراصناف به ايرادسخن پرداختندوفرمودنديكى ازاهداف اين مراكزايجاداشتغال وكمك به توليدميباشدسپس اقاى عسگريان گزارشى درارتباط بافعاليتهاى كميته ارايه كردنددرادامه ايت ا…شبيرى زنجانى دررابطه بازندگى كريم اهل بيت مواردى راذكرنمودنددرانتها احكام مركزنيكوكارى ققنوس رييس اقاى عبداللهى ومعاونت اقاى قنبرزاده و٣مركزديگرتقديم ان عزيزان گرديد

بسمه تعالى
كميته امداد بايدبصورت مستقل عمل كندتابتواندبه دورازتشريفات ادارى به مردم مستضعف خدمات بيشترى ارائه دهد
حضرت امام خمينى(ره)
باسلام درمورخ٩٩/٢/١٧ مراسم افتتاحيه مركزنيكوكارى اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى(ققنوس) باحضوراقايان مسعودى معاونت محترم مشاركت اداره كميته امدادحضرت امام خمينى(ره)شهيدامدادگر ياسين جعفرى (منطقه ١٢)تهران ،منظرى مسئول محترم دفتر ،عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبير محترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)و مهندس ذوالقدرازمسئولين محترم گروه ققنوس دردفترپايگاه بسيج اتحاديه برگزارگرديدابتدا اقاى مسعودى دررابطه باوظايف مركزمطالبى رابيان داشتندسپس اقاى عبداللهى ضمن خيرمقدم درارتباط باافرادتحت پوشش اتحاديه ازجمله خانمهاى بى سرپرست وسرپرست خانوار توضيحاتى دادنددرادامه اقاى قنبرزاده دررابطه بافعاليتهاى عام المنفعه وبرگزارى مراسمات توسط اتحاديه مواردى راذكرنمودنددرانتها اقاى مسعودى مجوزفعاليت مركزنيكوكارى راتحويل اقاى عبداللهى دادند ومقررشداحكام اعضاء محترم هيات امناء طى مراسمى رسمى دراتحاديه تحويل ان بزرگواران گردد

بسمه تعالى
ماه رمضان،ماه عبادت وسازندگى،ماه تجديدقواى معنوى است
حضرت امام خمينى(ره)
باسلام درمورخ٩٩/٢/١٤باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورومشاركت هيات امناى مذهبى اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى وگروه ققنوس بسته هاى حمايتى جهت ارسال براى مردم نيازمنداستان يزدتهيه گرديدوارزاق ماه مبارك باهمكارى دبيرمحترم كارگروه اقاى قنبرزاده ومسئولين محترم گروه ققنوس مهندس ذوالقدرومهندس طهرانى ،اعضاءمحترم شوراى پايگاه بسيج اتحاديه،اعضاء محترم حوزه مقاومت بسيج٢١٧امام رضا(ع)واعضاءمحترم گردان امنيتى مسلم ابن عقيل بسته بندى شد

بسمه تعالى
ماه رجب،ماه خداست وماه شعبان ماه من است وماه رمضان ماه امتم
رسول اكرم(ص)
باسلام درمورخ٩٩/٢/٨بسته هاى حمايتى (ارزاق ماه مبارك رمضان )كه بامشاركت هيات امناء مذهبى اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى ،شركت تلفيق هنروگروه ققنوس تهيه گرديده بودجهت تحويل به اقشاركم درامد مردم شريف ابدانان ارسال گرديد

بسمه تعالى
ماه رمضان درهرسال،قطعه اى ازبهشت است كه خدا درجهنم سوزان دنياى مادى ما،ان را وارد مى كند
مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ ٩٩/٢/٧ ارزاق ماه مبارك رمضان كه بامشاركت هيات امناى مذهبى اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى،شركت تلفيق هنروگروه ققنوس تهيه گرديده بودباهماهنگى اقاى قنبرزاده (فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه،دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور)جهت توزيع به خانواده هاى محترم نيازمندمحدوده منوچهرى تحويل اقاى شريفان دبيرمحترم شورايارى محله بهارستان گرديد

بسمه تعالى
بسيج يعنى مجموعه اى از پاكترين انسانها،فداكارترين واماده به كارترين جوانان براى كمال رساندن كشور جمع شده اند
حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/١٢/٢٥ اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى،قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه به همراه اعضاى محترم (شوراى پايگاه ،صنف)درخيابان منوچهرى حضوريافتند واقدام به ضدعفونى كردن پاساژها ،مغازه هاومعابرمحدوده جهت مقابله باويروس كرونانمودند

بسمه تعالى
بسيج شجره طيبه ودرخت تناور وپرثمرى است كه شكوفه هاى ان بوى بهاروحديث عشق مى دهد
حضرت امام خمينى(ره)
باسلام درمورخ٩٨/١٢/٢١پيرواطلاع رسانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ مبنى برمشاركت بسيج جهت ضدعفونى كردن معابرسطح شهر اقاى قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى به همراه اعضاء محترم شوراى پايگاه وبسيجيان صنف معابرمحدوده بازارتهران راضدعفونى كردند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٦ اقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى )وشعبانى معاونت محترم حقوقى (كارگروه،اتحاديه )ازاعضاء محترم مجموعه هنرى انگشتان بيناوخانم دكترعالى پوربه جهت حضوروهمكارى در پاويون كارگروه واتحاديه كه بامشاركت گروه ققنوس درسيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران برپاگرديدباتقديم لوح سپاس تقديروتشكربه عمل اوردند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٥اقايان مهندس كريمى ومهندس احتشامى ازمديران محترم مركزهمايشهاى دانشگاه الزهراء(س)از سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )ومهندس ذوالقدى هاازمسئولين محترم ققنوس دررابطه بانقش دانشگاهها دربسط وگسترش صنايع دستى وتوسعه گردشگرى بحث وتبادل نظركردند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٥سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران برگزارگرديدودكترموسوى ازمسئولين محترم شركت حاميان ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبااقايان مهندس فهيمى پور،مهندس ذوالقدرى هاومهندس طهرانى دررابطه بانقش توريست دررونق بخشيدن فروش صنايع دستى بحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٤اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه ،اتحاديه) به همراه اقايان مهندس ذوالقدرى ها،مهندس طهرانى ومهندس فهيمى پورازمسئولين محترم گروه ققنوس ازسيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران بازديدنموده وبافروشندگان وتوليدكنندگان درارتباط بامشكلات فروش وتوليدصنايع دستى بحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٤اقاى امانى ازمسئولين محترم ستادى معاونت گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى دربازديداز سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)ومهندس فهيمى پورازمسئولين محترم ققنوس درارتباط باگردشگرى وراهكارهاى جذب توريست بحث وگفتگونمودندومقررشدجهت تعامل بيشترجلسات كارشناسى فى مابين برگزارگردد

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٤ اقايان دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،دكترنيكزاددبيرمحترم شورايعالى بسيج تجاروفعالان اقتصادى كشورخانم دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران واقاى صادقى مديرعامل محترم انجمن ملى هنرهاى سنتى وصنايع دستى دربازديدازسيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان واتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)،مهندس ذوالقدرى هاومهندس طهرانى از مسئولين محترم ققنوس ديداركردنددراين نشست ابتدا دكترحسن پور بيان داشتندبسيج اصناف باتشكيل كارگروه تخصصى صنايع دستى امادگى كامل جهت هرگونه همكارى با مسئولين محترم وزارت ميراث جهت رونق بخشيدن صنايع دستى راداردسپس خانم دكترحيدرى فرمودندبراى حمايت ازتوليد وهنرمندان صنايع دستى حتماازپتانسيلهاى بسيج بهره خواهندبردهمانطوركه تاكنون تعامل بسيارخوبى بااقايان عبداللهى وقنبرزاده داشته اند درادامه اقاى قنبرزاده شرحى درارتباط بافعاليتهاى كارگروه ذكركردندوهمچنين اظهارداشتندصنايع دستى وگردشگرى ارتباط مستقيمى بايكديگردارندزيرابا رونق بخشيدن گردشگرى ميتوان بازارفروش مناسبى براى صنايع دستى بوجوداوردودراخر دكترنيكزادبيان فرمودندجهت حمايت ازصنايع دستى انشاءا…دراينده اى نزديك مكانهايى رابراى عرضه كالاهاى مجموعه هاى تحت حمايت كارگروه دراتاقهاى بازرگانى درنظرميگيرند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٤اقاى دكتر مونسان وزيرمحترم ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى و خانم دكترمحموديان معاونت محترم صنايع دستى به همراه مديران ومسئولين محترم وزارت دربازديدازسيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودند.

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٤اقايان اسلامى مديرمحترم گردشگرى وصنايع دستى كانون جهانگردى واتومبيلرانى ورنگرز مسئول محترم بسيج كانون دربازديداز سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)،مهندس ذوالقدرى هااز مسئولين محترم ققنوس درارتباط باراهكارهاى گسترش عرضه صنايع دستى هنرمندانمان ازطريق گردشگرى وجذب توريست بحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٤اقايان مساله گو معاون محترم مديركل پشتيبانى وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى وزينالى معاونت محترم توسعه ومديريت اداره كل ميراث استان تهران دربازديداز سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)،مهندس ذوالقدرى ها،مهندس فهيمى پور از مسئولين محترم ققنوس دررابطه باموضوعات مشترك بحث وتبادل نظرگرديدومقررشدجهت استفاده هرچه بيشترازپتانسيلهاى موجودجلسات مشترك تخصصى فى مابين برگزارگردد

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٣اقايان كاشانى پور از وزارت امورخارجه ومرادى ازبازرسين محترم شهردارى تهران دربازديداز سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)،مهندس ذوالقدرى ها،مهندس فهيمى پور ومهندس طهرانى از مسئولين محترم ققنوس درارتباط باراهكارهايى جهت عرضه توليدات هنرمندان صنايع دستى درزيرمجموعه هاى تحت پوشش بحث وگفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٣سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران برگزارگرديدودكترشالو سرپرست محترم بانك صادرات شمال تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبااقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه ،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه ،اتحاديه )و مهندس ذوالقدريهاازمسئولين محترم ققنوس درارتباط با حمايت وترويج اهداى صنايع دستى بحث وگفتگو نمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٣اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه ،اتحاديه) دربازديداز سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه واتحاديه برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان مهندس ذوالقدرى ها،مهندس فهيمى پورومهندس طهرانى مسئولين محترم ققنوس دررابطه بامشكلات توليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى بحث وتبادل نظرنمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٣سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران برگزارگرديدودكتررادازمجريان محترم برگزارى نمايشگاههاازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبااقاى مهندس فهيمى پوردرارتباط با برگزارى نمايشگاههاى تخصصى بحث وگفتگو نمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٣اقاى دكتر جانفشان مديركل محترم ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران به همراه اقايان دكتركرمى ،دكتراديب زاده وخانم دكترحيدرى معاونتهاى محترم گردشگرى ،ميراث فرهنگى وصنايع دستى اداره كل استان دربازديدازسيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٣اقايان عبدا…پورمشاورمحترم رسانه اى نمايشگاه بين المللى ولشكريان صاحب امتيازومديرمسئول محترم پايگاه خبرى عزت دربازديداز سيزدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى وسى وسومين نمايشگاه ملى صنايع دستى تهران ازغرفه گروه ققنوس كه باحمايت كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى برپاگرديدديدن نمودندوبا اقايان شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)،مهندس فهيمى پور وطهرانى مسئولين محترم ققنوس دررابطه باهمكارى دربرگزارى نمايشگاه وچگونگى تبليغات درارتباط بافعاليتهاى طرفين بحث وگفتگونمودند

خوشا به حال ان كه به بندگان خدا نيكى كندوبراى اخرت خودزادوتوشه برگيرد
حضرت امام على(ع)
باسلام به همت رياست محترم اتحاديه اقاى مهندس عبداللهى ،فرمانده محترم پايگاه بسيج اقاى قنبرزاده ،رياست محترم هيات امناى مذهبى اقاى روغنى، اعضاى محترم (هيات مديره ، شوراى پايگاه بسيج ،هيات امناى مذهبى ،شوراى امربه معروف ونهى ازمنكر،صنف ) اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى تعداد٥٠ تخته پتوو١٠٠جفت چكمه براى كمك به مردم عزيز سيل زده سيستان وبلوچستان تهيه،جمع اورى وارسال گرديد

بسمه تعالى
انقلاب ماانفجارنوربود حضرت امام خمينى(ره)
باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٢به مناسبت چهل ويكمين سال پيروزى شكوهمندانقلاب اسلامى اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اقاى شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين پايگاه)واعضاءمحترم شوراى پايگاه،اتحاديه درراه پيمايى ميليونى مردمى ٢٢بهمن شركت نمودند

بسمه تعالى
شهادت عزت ابدى است حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/١١/٢١به مناسبت پيروزى شكوهمندانقلاب اسلامى اقاى مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)به همراه اقايان قنبرزاده (دبير محترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)،روغنى رييس محترم هيات امناى مذهبى منتظران المهدى(عج)اتحاديه،جناب سرهنگ ناصرى وجناب سرهنگ بحيرائى رياست ومعاون محترم كلانترى بهارستان،دكتر ناصرى رييس دفتر محترم شهردارمنطقه١٢تهران ،اينانلو ازاعضاء محترم انجمن اسلامى بازاروشريفان دبيرمحترم شورايارى محله بهارستان باخانواده محترم شهيدوالامقام محمدعلى حاجيان ديدارنمودندابتداپدربزرگوار شهيددررابطه باخاطرات شهيدمطالبى رابيان نمودندسپس حضاردرارتباط بافرهنگ شهادت مواردى راذكرنمودنددراخرازتمبر اختصاصى شهيدرونمايى شدوهمچنين باتقديم لوح يادبودازخانواده معظم ان شهيدتقديروتشكربه عمل امد

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٠ به مناسبت دهه مبارك فجرمراسمى به ميزبانى اتحاديه مبل سازان ودرودگران تهران باحضور اقايان دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،نوده فراهانى رياست محترم اتاق اصناف تهران ،روساى محترم اتحاديه هاواعضاء محترم هيات مديره هادرحسينيه اتحاديه برگزارگرديدابتدا سخنرانان محترم به ايرادسخن پرداختندسپس شاعران محترم اشعارى راسرودنددرادامه مداحان محترم اهل بيت مداحى كردندسپس ازپيشكسوتان صنف بالوح يادبودتقديروتشكربه عمل امددرانتها باصرف شام ازمدعوين پذيرايى شدضمنا دراين مراسم اقاى شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)به همراه اقاى جدارى معاونت محترم ادارى وپشتيبانى پايگاه بسيج اتحاديه دراين مراسم حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/١١/٢٠مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره صنايع دستى فجر باحضوراقاى دكترمونسان وزيرمحترم ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى،خانمها دكترمحموديان معاونت محترم صنايع دستى وزارت،دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل استان تهران،اقايان مهندس فلاح مديركل محترم اموزش وزارت،مهندس خواجه بيدختى مديركل محترم توسعه وترويج وزارت، قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، نوكنده مديرمحترم موزه ملى ايران،مسئولين محترم وزارت،جمعى ازهنرمندان وصنعتگران درموزه ملى ايران برگزارگرديددراين همايش ابتدا مهندس بيدختى گزارشى ازجشنواره راارائه نمودندسپس دكترمونسان،دكترمحموديان درارتباط باهنروهنرمندان مطالبى رابيان فرمودنددرانتها ازهنرمندان نمونه باتقديم هداياولوح سپاس تقديروتشكربه عمل امد

باسلام درمورخ٩٨/١١/١٥همايش بازرگانان مسلمان ،سفيران تمدن نوين اسلامى درحوزه بين الملل بارويكردرونق توليدبه ميزبانى معاونت محترم بين الملل سازمان بسيج مستضعفين باحضور سردارسپهرجانشين محترم سازمان،مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى (كارگروه واتحاديه )،مهندس طهرانى ،مهندس ذوالقدرومهندس فهيمى پورازمسئولين محترم گروه ققنوس ،جمعى ازمسئولين محترم بسيج،تجاروفعالان محترم اقتصادى كشوردرسالن همايشهاى مجتمع ولى عصر(عج)برگزارگرديدابتداسردارسپهرضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن دهه مبارك فجرمطالبى درارتباط باتوانمنديهاى مختلف بدست امده توسط نيروهاى متخصص انقلابى دركشوردركليه عرصه هامطالبى رابيان فرمودندسپس تنى چندازتجارمحترم دررابطه بامشكلات فعالان اقتصادى به ايرادسخن پرداختندضمنا قابل ذكراست دراين مراسم نمونه هايى از توليدات ،هنرمندان محترم صنايع دستى كه تحت حمايت سازمان واتحاديه ميباشندتوسط گروه ققنوس به نمايش گذاشته شد

باسلام درمورخ٩٨/١١/١٣ مراسم افتتاحيه چهارمين جشنواره صنايع دستى فجر باحضورخانمها دكترمحموديان معاونت محترم صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى،دكترحيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل استان تهران،اقايان مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مهندس فلاح مديركل محترم اموزش وزارت،دكترجعفرصالحى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل استان اصفهان،مهندس انشايى مشاورمحترم مديركل استان تهران ،مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، نوكنده مديرمحترم موزه ملى ايران،شيردل رياست محترم اتحاديه صنايع دستى اصفهان ،مسئولين محترم وزارت،جمعى ازهنرمندان وصنعتگران درموزه ملى ايران برگزارگرديد

باسلام درمورخ٩٨/١١/١٣ اقاى دكترجعفرصالحى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان اصفهان به همراه اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)، شيردل رياست محترم اتحاديه صنايع دستى اصفهان ،مهندس ذوالقدرومهندس فهيمى پورازمسئولين محترم گروه ققنوس ،جمعى ازهنرمندان واساتيدصنايع دستى ازمحدوده صنفى منوچهرى وسراى هنرمجتمع تجارت جهانى فردوسى بازديدنموده وبامديران مجتمع اقايان نادرخانى ونعيمى درخصوص رونق بخشيدن اين صنعت بحث وگفتگو نمودندودراخرمقررشد تفاهم نامه همكارى فى مابين كارگروه ،اتحاديه ومجتمع منعقدگردد

باسلام درمورخ٩٨/١١/٨به مناسبت شهادت بى بى دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)مراسم عزادارى به ميزبانى اتحاديه،هيات مذهبى،شوراى امربه معروف ونهى ازمنكر وپايگاه بسيج صنايع دستى واشياءقديمى باحضور كسبه ،مسئولين اتحاديه ها،بسيجيان درمسجدامام رضا(ع)منوچهرى برگزارگرديددراين مراسم حجت الاسلام والمسلمين اراكى امام جماعت محترم مسجددررابطه باانديشه هاوفضائل ام ابيها(س)مطالبى رابيان فرمودندسپس مداحان اهل بيت به مداحى پرداختنددرانتها ازحضارباصرف ناهارپذيرايى به عمل امد

باسلام درمورخ٩٨/١١/٧جهت مقدمات طبخ غذابه مناسبت مراسم شهادت حضرت صديقه طاهره (س)اعضاء محترم اتحاديه،شوراى امربه معروف ونهى ازمنكر،هيات مذهبى وبسيجيان صنايع دستى واشياء قديمى درمسجدامام رضا(ع)حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٣٠مراسم تجليل ازخادمان صنايع دستى (دكتروقف چى نماينده محترم مردم شريف زنجان وطارم ورييس فراكسيون فرش وصنايع دستى مجلس شوراى اسلامى ،مهندس انشايى مشاورمحترم مديركل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران)باحضورخانم حيدرى معاون محترم صنايع دستى استان تهران،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)،حجت الاسلام والمسلمين خسروپناه معاون محترم علوم انسانى وهنردانشگاه ازاداسلامى،نامورمطلق رييس محترم دانشگاه ازاداسلامى واحدهنرهاى اسلامى-ايرانى استادفرشچيان،كلايى رييس محترم مجتمع تجارت جهانى فردوسى ،جمعى ازهنرمندان وتوليدكنندگان محترم صنايع دستى درسالن اجتماعات سراى هنر مجتمع برگزارگرديدابتدادراين نشست ،مدعوين دررابطه بامشكلات صنايع دستى وراهكارهاى عملى جهت رفع ان ولزوم حمايت ازهنرمندان به ايرادسخن پرداختندودرانتها ازاقايان دكتروقف چى ومهندس انشايى جهت خدمات شايسته شان دررونق بخشيدن صنايع دستى بالوح سپاس وتقديم هدايا تشكروتقديربه عمل امد

باسلام درمورخ ٩٨/١٠/٢٧اقاى قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اقايان شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه وجانشين محترم پايگاه بسيج اتحاديه)افراشته معاونت محترم بازرسى پايگاه بسيج اتحاديه جهت لبيك وديداربامقام عظماى ولايت حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)درنمازپرفيض جمعه حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٢٤ اقاى مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)ازفروشگاههاى صنايع دستى خيابان فاطمى بازديدبه عمل اورده وازنزديك باكسبه درارتباط بامشكلاتشان بحث وگفتگو نمودند

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٢٤ جلسه هم انديشى به ميزبانى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران باحضورخانم حيدرى معاونت محترم صنايع دستى اداره كل،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)،توليدكنندگان وفروشندگان شاخص صنايع دستى كشوردرموزه فرش تهران برگزارگرديددراين نشست ابتداخانم حيدرى ضمن خيرمقدم به مدعوين ابرازنمودندامادگى كامل جهت همكارى باكليه اشخاص حقوقى وحقيقى براى رونق بخشيدن صنايع دستى درعرصه هاى داخلى وخارجى رادارندسپس مهندس عبداللهى درارتباط با مشكلات توليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى مواردى رابيان نمودنددرادامه اقاى قنبرزاده دررابطه باوظايف واختيارات وهمچنين اقدامات انجام گرفته توسط كارگروه مواردى راذكرنمودندسپس صادركنندگان ،توليدكنندگان وفروشندگان محترم حاضردرجلسه مشكلات خودرابيان كردنددراخرمقررشداتاق فكرى باحضورنمايندگان ميراث،كارگروه،اتحاديه،توليدكنندگان،فروشندگان وصادركنندگان جهت راهكارها ورفع مشكلات صنايع دستى كشورتشكيل گردد

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٢٢به مناسبت شهادت صديقه طاهره(س)وهفتمين روزشهادت سرداررشيداسلام شهيدسپهبدقاسم سليمانى مراسم عزادارى به ميزبانى اتحاديه،پايگاه بسيج،شوراى امربه معروف ونهى ازمنكروهيات مذهبى صنايع دستى واشياءقديمى باحضوراقايان دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان،علايى نايب رييس محترم اتحاديه قهوه خانه داران،دكتراحسانى فرمانده محترم حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدطيب،بسيجيان وكسبه محترم درمسجدامام رضا(ع)منوچهرى بعدازنمازظهروعصربرگزارگرديددراين مراسم ابتداحجت الاسلام والمسلمين حاج اقا اراكى امام جماعت محترم مسجد درارتباط بافضائل وشهادت حضرت فاطمه (س)سخنرانى نمودندسپس مداحان اهل بيت به مداحى پرداختنددرادامه اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان ،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه )ضمن خيرمقدم به مدعوين محترم به ايرادسخن پرداختنددرانتها ازحضارباصرف ناهارپذيرايى به عمل امد

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٢١ اعضاء محترم شوراى پايگاه بسيج ،امربه معروف ونهى ازمنكروهيات مذهبى اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى جهت اماده كردن مقدمات طبخ غذابه مناسبت مراسم شهادت ام ابيها(دهه فاطميه)وهفتمين روزشهادت سرداررشيدسپاه اسلام سپهبدسليمانى درمسجدامام رضا(ع)حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٢١ مراسم يادبود مالك اشترزمان شهيدوالامقام سردارسپهبدحاج قاسم سليمانى باحضوررياست واعضاء محترم هيات رييسه اتاق اصناف تهران،روساى محترم اتحاديه هاواعضاء هيات مديره،فرماندهان محترم حوزه هاوپايگاههاى تابعه واعضاء محترم شوراهاى حوزه هاوپايگاههاوبسيجيان وكسبه ،به ميزبانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ درمسجدارگ برگزارگرديددراين مراسم ابتدامداحان اهل بيت به مداحى پرداختندوسپس سرداركوثرى جانشين محترم قرارگاه ثارا…درارتباط باشهيدمعظم مطالبى رابيان فرمودندضمنادراين مراسم اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى ،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه وجانشين پايگاه دراين مراسم شركت نمودند

بسمه تعالى
يادشهدابايدهميشه درفضاى جامعه زنده باشد مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/١٠/١٦ اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اقايان شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه ،جانشين محترم پايگاه)،جدارى ونيلى معاونتهاى محترم ادارى وپشتيبانى،سازندگى وكارامدى ،بسيجيان محترم پايگاه درمراسم تشييع پيكرمطهرسرداررشيدسپاه اسلام سپهبدحاج قاسم سليمانى شركت نمودند

شهادت رمزپيروزى است حضرت امام خمينى(ره)
باسلام درمورخ ٩٨/١٠/١٥ ایستگاه صلواتی بدرقه سردار رشید اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی همزمان با همراهی ملت بزرگ ایران تا رسیدن پیکر پاک ان شهيدبزرگواربه تهران در محل پایگاه بسیج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى واقع درخيابان منوچهرى با حضور کسبه و بسیجیان صنف برپاگرديد .

باسلام درمورخ٩٨/١٠/١٥اقاى دكترشكيبا معاونت محترم تربيت واموزش پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى به نمايندگى ازاعضاءمحترم شوراى پايگاه درمراسم تشييع پيكرسرداررشيداسلام شهيدسپهبدحاج قاسم سليمانى درخوزستان شركت نمودند

شهادت هنرمردان خداست حضرت امام خمينى(ره)
درمورخ٩٨/١٠/١٤ اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)به همراه اعضاء محترم شوراى (پايگاه بسيج، امربه معروف ونهى ازمنكر)اتحاديه وبسيجيان باحضوردرخيابان منوچهرى ونصب بنر،پرچم سياه وپخش پوستر،شهادت سرداررشيداسلام حاج قاسم سليمانى راتسليت گفته ويادايشان راگرامى داشتند

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٨مراسم گراميداشت يوم ا…٩دى به ميزبانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ باحضورسرداريزدى فرمانده محترم سپاه محمدرسول ا…(ص)تهران ،اقايان نوده فراهانى رياست محترم اتاق اصناف تهران،درستى نماينده محترم وزيرصمت دراتاق اصناف كشور،سرهنگ طلوعى مسئول محترم سازمان ،سرهنگ كاكاوندجانشين ومعاونتهاى محترم سازمان ،اعضاء محترم هيات مديره اتاق اصناف تهران،روسا واعضاء محترم هيات مديره اتحاديه ها،فرماندهان محترم حوزه هاوپايگاههاى بسيج واعضاء محترم شوراهاى بسيج اتحاديه هاوبسيجيان درحسينيه فاطمه الزهراء(س)پادگان وليعصر(عج)برگزارگرديددراين مراسم سرداريزدى درارتباط با فرمايشات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى )وبصيرت مردم به ايرادسخن پرداختندودرانتهاازخانواده محترم شهداوبسيجيان نمونه بالوح سپاس تقديروتشكربه عمل امدضمنا قابل ذكر است دراين مراسم اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)دراين مراسم حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/١٠/٢جلسه اى باحضوراقايان مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)، قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)، شعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه،اتحاديه)،خانمهادكتر مفتاح وابراهيمى رياست ومعاونت محترم جهاددانشگاهى واحد الزهراء(س)دردفتراتحاديه برگزارگرديددراين نشست ابتدااقاى عبداللهى ضمن خيرمقدم دررابطه باوظايف واختيارات كارگروه مطالبى راذكرنمودندسپس اقاى قنبرزاده درارتباط بافعاليتهاى كارگروه مواردى راذكرنمودند درادامه خانم مفتاح دررابطه بافعاليتهاى زيرمجموعه خودمواردى رابيان داشتنددراخرمقررشدباتوجه به همسوبودن اهداف وپتانسيلهاى موجودطرفين جهت تعامل هرچه بيشترتفاهم نامه منعقدنمايند

بسمه تعالى
دراين دنيا افتخارم اين است كه خودبسيجيم مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/٩/٢٧جلسه تخصصى كارگروه صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضوراقاى دكترحسن پوررياست محترم سازمان،اقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان،خانم اسماعيلى معاونت محترم خواهران سازمان،اقاى عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان،اقاى مهندس عبداللهى رياست محترم كارگروه،اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،اقاى شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه،اقايان مهندس فلاح ودهقانى مديركل محترم ومعاون محترم مديركل اموزش وحمايت صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى،اقاى اوجانى مديركل محترم صادرات صنايع دستى وزارت،اقايان دكترجعفرصالحى وانشائى معاونتهاى محترم صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان اصفهان وتهران،اقاى روزدارنايب رييس محترم اتحاديه صنايع دستى اصفهان،اقاى تهرانى مديرمسئول محترم نشريه اقتصادى وفرهنگى ايرانگرد،اقاى مرتضوى مديرعامل محترم شركت تلفيق مينا وخاتم هوشمندوجمعى ازتوليدكنندگان محترم صنايع دستى كشور درسالن كنفرانس سازمان برگزارگرديددراين نشست ابتدا اقاى قنبرزاده ضمن خيرمقدم به مدعوين درارتباط بااختيارات ووظايف كارگروه مواردى رابيان كردندواعلام داشتندهدف ازتشكيل اين جلسه هم انديشى وبررسى راهكارها درباره موضوع(معافيت مالياتى توليدكنندگان صنايع دستى كشور)ميباشدبعدازان اقاى دكترحسن پوربه ايرادسخن پرداخته وفرمودندبسيج به عنوان يك نيروى متخصص وكارامدمردمى هميشه امادگى خودرا جهت يارى ورفع هرگونه مشكل درجامعه اعلام داشته واكنون باتوجه به معضلات پيش امده توليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى همچون گذشته ازتمام توان خودجهت پيگيرى ورفع ان اقدام خواهندنمودسپس حضاردررابطه با مشكلات توليدوفروش صنايع دستى وهمچنين قوانين موجودازجمله ماليات،بيمه و…مطالبى رابيان فرموده وراهكارهاى عملى جهت رفع مشكلات پيشنهادگرديد

باسلام درمورخ ٩٨/٩/٢٤جلسه اى باحضوراقايان عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياء قذيمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى معاونت محترم حقوقى (كارگروه،اتحاديه)،دكترهادى مديرمسئول محترم نشريه اقتصادى وفرهنگى ايرانگرد،تهرانى مديرمحترم اجرائى نشريه،اشتيانى مديرمحترم تبليغات نشريه دردفتر دبيرخانه كارگروه برگزارگرديددراين نشست درارتباط باپروژه انتخاب ١٠٠برندبرتر١٠ برترين درحوزه صنايع دستى وگردشگرى كشور بحث وتبادل نظرگرديدودرانتها تفاهم نامه اى جهت تعامل وهمكارى فى مابين منعقدگرديد

باسلام درمورخ٩٨/٩/١٦جلسه تدوين ايين نامه اجرائى ماده١٤ قانون حمايت ازهنرمندان،استادكاران وفعالان صنايع دستى باحضور مديران كل ومعاونين مديران وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى اقايان فلاح،كفيرى،اوجانى،دهقانى وخانم فتحى ونماينده محترم وزير صمت اقاى حسن زاده درساختمان وزارت برگزارگرديددراين نشست به دعوت ويژه اقاى فلاح مديركل محترم اموزش وحمايت ازتوليدصنايع دستى وزارت،اقايان عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)حضوريافتند.دراين جلسه تخصصى كليه حضاربايك نگاه ملى وانقلابى براساس قانون تصويب شده ودرنظرگرفتن راهبردهاى عملى جهت حمايت ازتوليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى وبهترشدن كسب وكارورونق توليدمواردمختلف راموردنظرقراردادند.قابل ذكراست اين رويداد(دعوت ازاعضاء كارگروه واتحاديه جهت تدوين ايين نامه)كه براى اولين باراتفاق افتاده نشاندهنده پتانسيل وتوان بالاى مديريتى وكارشناسى دراين حوزه مى باشدكه همين حضورودفاعيات كارشناسى صورت گرفته باعث گرديدماده اى تدوين شودتاوزارت و وزارت صمت كه مجموعه دولتى ميباشندموظف گردندجهت اجراى مفادايين نامه ازتوانمنديهاوظرفيتهاى تشكلهاى مردم نهاد واتحاديه هاى موجود استفاده نمايند.

بسمه تعالى
مطمئن باشيداگربسيج مستضعفين درهشت سال دفاع مقدس نبود،امروزسرنوشت كشورچيزديگرى بود فرمانده معظم كل قوا حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/٩/١٣به مناسبت سالگرداعزام قواى يكصدهزارنفرى محمدرسول ا…(ص)به جبهه هاى حق عليه باطل مراسم همايش بزرگداشت ٩٢هزار شهيدبسيجى باحضورسردارسرلشگرسلامى فرمانده محترم كل سپاه پاسداران،سردارسرتيپ سليمانى رئيس محترم سازمان بسيج مستضعفين،سرداريزدى فرمانده محترم سپاه محمدرسول ا…(ص)،حجت الاسلام والمسلمين فقيهى نماينده محترم ولى فقيه درسپاه محمدرسول ا…(ص)وجمعى ازمسئولين محترم سپاه وبسيج درورزشگاه ١٢هزارنفرى ازادى برگزارشددراين مراسم نمايشهايى ازواقعه دشت كربلاوهشت سال دفاع مقدس برگزارگرديددرپايان سرداريزدى وسردارسلامى دررابطه بااقدامات ووظايف بسيج وسپاه به ايرادسخن پرداختندقابل ذكر است دراين مراسم اقاى شعبانى معاونت محترم( بازرسى حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدصفارهرندى، پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)به همراه معاونتهاى محترم سازمان ،اعضاى محترم حوزه وشوراى پايگاه دراين مراسم حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/٩/٥به مناسبت هفته بسيج مراسمى به ميزبانى شوراى عالى بسيج تجاروفعالان اقتصادى كشورباحضوراقايان رحمانى وزيرمحترم صمت،سردارسپهر جانشين محترم سازمان بسيج مستضعفين،دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،تابش (معاون محترم وزيرصمت،رئيس محترم سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان)،ال اسحاق رياست محترم شوراى عالى وجمعى ازفعالان محترم اقتصادى ،دراتاق بازرگانى،صنايع،معادن وكشاورزى ايران برگزارگرديددراين نشست ابتدااقاى ال اسحاق دررابطه بامشكلات اقتصادى مواردى رابيان فرمودندسپس دكترحسن پوردرارتباط بابيانات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)دررابطه بااقتصادمقاومتى مواردى رابيان كردنددرادامه سردارسپهردررابطه بانقش بسيج دراقتصادوتوانمنديهاى ان مطالبى راذكركردندوهمچنين اقايان تابش ورحمانى دررابطه باوظايف وكارهاى انجام گرفته توسط وزارتخانه مواردى راشرح دادندضمنا قابل ذكراست به دعوت اقاى نيكزاددبيرمحترم شوراى عالى اقايان عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)به همراه اعضاءمحترم شوراى پايگاه دراين مراسم حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/٩/٤پيرواطلاع رسانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ مبنى برراه پيمايى جهت محكوميت اشوبگران وايادى استكباراقاى قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اعضاءشوراى پايگاه وبسيجيان دراين مراسم شركت كردند

باسلام حسب اطلاع رسانى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ مبنى برحضوربسيجيان محترم اصناف جهت تامين امنيت كسبه محترم در بازاربزرگ اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)به همراه اعضاءمحترم شورا دربازارتهران حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/٨/٢٩ به مناسبت هفته بسيج مراسمى به ميزبانى حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدطيب باحضوررياست محترم سازمان جناب سرهنگ طلوعى ،جانشين محترم جناب سرهنگ كاكاوندومعاونين محترم، روساى محترم اتحاديه هاواعضاء محترم هيات رييسه ،فرماندهان محترم پايگاههاى بسيج واعضاء محترم شورادرتالارپذيرائى شفيعى برگزارگرديدضمنابه دعوت ويژه دكتراحسانى فرمانده محترم حوزه، اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)به همراه اعضاء محترم شورا دراين مراسم حضوريافتند

بسمه تعالى
ماندگارى١٣ابان متكى به جوانان است امام خامنه اى (مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/٨/١٣به مناسبت گراميداشت روزدانش اموز (تسخيرلانه جاسوسى)اقاى قنبرزاده (فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى، دبيرمحترم كار گروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور)به همراه اقاى شعبانى(جانشين محترم پايگاه،معاون محترم حقوقى كارگروه) ،اعضاءمحترم شوراى پايگاه وبسيجيان صنف دراين مراسم شركت نمودند

بسمه تعالى
خون شهيدان ماامتدادخون پاك شهيدان كربلاست حضرت امام خمينى (ره)
باسلام درمورخ٩٨/٧/٨ به مناسبت هفته دفاع مقدس طبق هماهنگى صورت گرفته اقاى روغنى رياست محترم هيات امناء مذهبى منتظران المهدى(عج) اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى اقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،جناب سرهنگ حسنوندرياست محترم كلانترى بهارستان به همراه معاونتهاى محترم كلانترى،اقايان عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان،اتحاديه )،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،كامرانى معاونت محترم نيروى انسانى حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدصفارهرندى،شعبانى معاونت محترم حقوقى (كارگروه،اتحاديه)وبازرسى محترم حوزه با خانواده محترم شهيدوالامقام نادرعظيمى ديدارنمودنددراين ملاقات ابتدامادرشهيدمعظم خاطراتى ازان عزيزرابيان كردندسپس اقاى قنبرزاده دررابطه با فرهنگ عظيم شهيدوشهادت مطالبى راذكرنمودندودرانتها ازتمبرشهيدشامخ رونمايى گرديدوازخانواده محترم باتقديم تقديرنامه تقديروتشكرگرديد

باسلام درمورخ٩٨/٧/٣ به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس مراسمى جهت تجليل ازپيشكسوتان وحماسه سازان اصناف به ميزبانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ در حسينيه پادگان ولى عصر سالن شهيدرشادى باحضورحجت الاسلام والمسلمين حاج اقانعيمى نماينده محترم ولى فقيه درسپاه محمدرسول ا…(ص)تهران بزرگ،سرداردينى معاونت محترم هماهنگ كننده سپاه محمد(ص)،اقايان نوده فراهانى رياست محترم اتاق اصناف تهران،درستى نماينده محترم وزيرصمت دراتاق اصناف كشور،اعضاء محترم هيات مديره اتاق اصناف تهران،جناب سرهنگ طلوعى رياست محترم سازمان،جناب سرهنگ كاكاوندجانشين محترم سازمان،معاونتهاى محترم سازمان،روساى محترم واعضاء محترم هيات رئيسه اتحاديه ها،فرماندهان محترم حوزه هاوپايگاهها ومعاونتهاى محترم حوزه هاوپايگاههاى تابعه وبسيجيان حضوريافتنددراين مراسم حجت الاسلام نعيمى،سرداردينى وسرهنگ طلوعى به ايرادسخن درارتباط با رشادتهاى اصناف در٨سال دفاع مقدس وفرهنگ عاشورائى پرداختندودرانتها ازپيشكسوتان بسيجى اصناف باتقديم لوح تقديرو تشكربه عمل امدضمنا اقاى قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى به همراه اقايان شعبانى جانشين محترم پايگاه واقاى نصيرى ازاعضاء محترم شوراى پايگاه دراين مراسم حضوريافتند

باسلام درمورخ ٩٨/٦/٢٧ جلسه اى باحضوراقايان انشائى معاونت محترم صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران ،عبداللهى رياست محترم (اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى ،كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور )،قنبرزاده (فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه ،دبيرمحترم كارگروه )،شعبانى معاونت محترم حقوقى (اتحاديه وكارگروه)،توليدكنندگان وفروشندگان محترم سراى هنر مجتمع تجارى فردوسى وهنرمندان صنايع دستى درستادتوان افزايى وحمايت ازفعاليت سازمانهاى مردم نهادشهرتهران برگزارگرديددراين نشست ابتدا اقاى انشايى درارتباط با اقدامات انجام گرفته درسراى هنرولزوم حمايت ازتوليدكنندگان محترم مواردى رابيان فرمودندسپس اقاى عبداللهى دررابطه با وظايف واختيارات اتحاديه مطالبى راذكرنمودنددرادامه اقاى قنبرزاده درباره اقدامات قانونى صورت گرفته نسبت به كسبه سراى هنرمواردى رابيان كردندوبه سوالات توليدكنندگان وهنرمندان محترم پاسخ دادنددرانتها مقررشد تعاملات وهماهنگيهاى بيشترى فى مابين ميراث واتحاديه انجام پذيرد

باسلام درمورخ ٩٨/٦/٢٥ به دعوت نماينده مالك وكسبه سراى هنر مجتمع تجارى فردوسى جلسه اى باحضوراقاى قنبرزاده(فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى ،دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور)واقاى انشائى معاونت محترم صنايع دستى وزارت ميراث فرهنگى،گردشگرى وصنايع دستى استان تهران درخصوص مشكلات توليدكنندگان وفروشندگان صنايع دستى مستقر مجتمع درسراى هنر برگزارگرديد

بسمه تعالى
ميتوان بسيج رابحق مكتبى ترين ومردمى ترين نيروى مقاومت جهانى ناميد حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/٦/٣به مناسبت روزبسيج اصناف مراسمى به ميزبانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ باحضور حجت الاسلام والمسلمين ابوترابى فردامام جمعه محترم موقت تهران،سرداردينى معاونت محترم هماهنگ كننده سپاه حضرت محمدرسول ا…(ص) تهران بزرگ،خانم اسماعيلى معاونت محترم خواهران سازمان كشور،جناب سرهنگ طلوعى مسئول محترم وجناب سرهنگ كاكاوندجانشين محترم ومعاونتهاى محترم سازمان تهران بزرگ،اقايان درستى نماينده محترم وزيرصمت دراتاق اصناف ايران،نوده فراهانى رييس محترم اتاق اصناف تهران واعضاء محترم هيات رييسه،عبدلى مسئول محترم پليس افتخارى اصناف ،روساى محترم اتحاديه هاواعضاء محترم هيات رييسه،فرماندهان محترم حوزه هاوپايگاههاواعضاء محترم شوراهاى تابعه وبسيجيان محترم درحسينيه فاطمه زهرا(س)سالن شهيدرشادى برگزارگرديدودراين مراسم حجت الاسلام ابوترابى ،جناب سرهنگ طلوعى واقاى نوده فراهانى درارتباط باشهداى گرانقدر ونقش بسيج دراصناف مطالبى رابيان فرمودندودرانتها ازخانواده محترم شهداوبسيجيان محترم باتقديم لوح ،تقديرو تشكربه عمل امدضمنا قابل ذكراست جناب اقاى قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى به همراه اعضاء محترم شوراپايگاه دراين مراسم حضورداشتند

باسلام درمورخ٩٨/٥/٩ به دعوت اقاى مهندس عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور واتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)جلسه اى باحضوراقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه وفرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه وجانشين محترم پايگاه)ومسئولين محترم پليس فتا ناتب جناب سرهنگ كيانى رياست محترم اداره تشخيص وپيشگيرى ازجرائم سايبرى ،تركاشوندكارشناس محترم رصدجرائم، سعيدى نماينده محترم حقوقى دردفتراتحاديه برگزارگرديدابتدااقاى عبداللهى ضمن خيرمقدم به مدعوين درارتباط بافعاليتهاى اتحاديه مطالبى راذكرنمودندسپس اقاى قنبرزاده ازجرائم وتخلفات صورت گرفته درصنف مواردى رابيان كردنددرادامه جناب سرهنگ كيانى دررابطه بااقدامات صورت گرفته دررابطه باجرائم فضاى مجازى مواردى راذكركردندودراخرمقررگرديداتحاديه وپليس فتا همكارى لازم درارتباط باپيشگيرى وبرخوردبا افرادى كه بدون مجوزازاتحاديه درفضاى مجازى اقدام به خريد وفروش صنايع دستى واشياء قديمى مينمايند انجام دهند

باسلام درمورخ٩٨/٥/٢جلسه شوراى پايگاه بسيج اتحاديه باحضورفرمانده محترم اقاى قنبرزاده ومعاونين محترم درمقرپايگاه برگزارگرديدوبرنامه هاى سال٩٨ابلاغ گرديد

باسلام درمورخ٩٨/٤/٢٣ به مناسبت ميلادباسعادت هشتمين اخترتابناك امامت وولايت حضرت امام رضا(ع) مراسمى به ميزبانى هيات مذهبى اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى باحمايت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضوراقايان (مهندس حيدرى جانشين محترم ، طليمى مسئول محترم روابط عمومى،عدالتخواه مديرمحترم كارافرينى ونقش افرينى) سازمان كشور،سميعى مسئول محترم بازرسى سازمان تهران،دكتراحسانى فرمانده محترم حوزه بسيج شهيدطيب،اعضاء محترم (هيات مديره ،هيات امناء مذهبى،شوراى امربه معروف ونهى ازمنكر،شوراى پايگاه بسيج وصنف )اتحاديه درمسجدامام رضا(ع)واقع درخيابان منوچهرى برگزارگرديدوابتدانمازجماعت به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمين اراكى امام جماعت محترم مسجد اقامه گرديدوسپس درادامه مراسم اقايان مهندس حيدرى،مهندس عبداللهى رياست محترم (اتحاديه وكارگروه)،مهندس قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه ودبيرمحترم كارگروه به ايرادسخن پرداختندودراخرازحضارباصرف ناهاركه توسط اعضاءمحترم هيات مذهبى اتحاديه طبخ گرديده بودپذيرائى به عمل امد

باسلام درمورخ٩٨/٤/٢٢ اعضاء محترم (صنف وهيات مذهبى)اتحاديه جهت مقدمات طبخ غذامراسم ميلادباسعادت سلطان توس درمسجدامام رضا(ع)حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/٤/٢٢مراسم جشن ميلادباسعادت ثامن الحجج به ميزبانى اتحاديه طلا وجواهر وحوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدصفارهرندى باحضورسرداررحيمى فرمانده محترم نيروى انتظامى تهران بزرگ،اقاى محمدولى رياست محترم اتحاديه طلا جواهرواعضاءمحترم هيات مديره ،مسئولين محترم انتظامى ومعاونين محترم حوزه ،فرماندهان محترم پايگاههاى تابعه حوزه واعضاء محترم شوراهادرسراى ارديبهشت بازاربرگزارگرديددرابتدااقاى پويافرمانده محترم حوزه ضمن خيرمقدم به مدعوين درارتباط بانقش اصناف درگسترش امورفرهنگى مطالبى رابيان فرمودندسپس سرداررحيمى دررابطه باتعامل پليس بااصناف ونقش انان درامنيت جامعه مواردى رابيان كردندضمنا دراين مراسم اقاى عبداللهى رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشوربه همراه اقايان قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل حضورداشتندهمچنين قابل ذكراست تشريفات وحفاظت اين مراسم به عهده پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى محول گرديده بود

باسلام درمورخ٩٨/٤/١٨جلسه هيات امناى مذهبى اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى باحضوراقاى قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج واعضاء محترم هيات دردفترپايگاه برگزارگرديدومقررشدمراسم جشن ميلادباسعادت هشتمين اخترتابناك ولايت وامامت حضرت امام رضا(ع) به ميزبانى هيات باطبخ غذا درروز ولادت ان حضرت درمسجدامام رضا(ع)برگزارگردد

باسلام درمورخ٩٨/٤/١٨جلسه شوراى مركزى حوزه اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدصفارهرندى باحضورفرمانده محترم اقاى پويا،معاونين محترم وفرماندهان محترم پايگاههاى تابعه دردفترحوزه برگزارگرديدودراين نشست برنامه هاى اجرائى به پايگاهها ابلاغ گرديدقابل ذكراست اقايان قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى وشعبانى معاونت محترم بازرسى حوزه دراين جلسه حضورداشتند

باسلام درمورخ٩٨/٤/١٢ جلسه هيات امناء مذهبى اتحاديه جهت برنامه ريزى مراسم ميلادباسعادت ثامن الحجج باحضوررياست محترم هيات اقاى روغنى،فرمانده محترم پايگاه بسيج اقاى قنبرزاده واعضاء محترم دردفترپايگاه برگزارگرديد

باسلام درمورخ٩٨/٤/٣جلسه جامعه انجمن اسلامى بازار باحضور رياست محترم اقاى كريمى واعضاء محترم دردفترانجمن برگزارگرديدودراين نشست حجت الاسلام والمسلمين ارزانى رياست محترم ستادهماهنگى كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد كشوربه عنوان ميهمان ويژه درارتباط با برگزارى مراسم دهه كرامت مطالبى رابيان فرمودند ضمنا قابل ذكراست دراين مراسم اقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور وفرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)وشعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه وجانشين محترم پايگاه)وظرافت جو ازاعضاءمحترم هيات مديره اتحاديه دستگاههاى مخابراتى ولوازم جانبى حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/٤/٢ اقاى مهندس عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور واتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اقايان قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه وفرمانده پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه وجانشين پايگاه)وظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل درمنزل هنرمندكم توان اقاى ارش رزقى استادنقاشى حضوريافته وضمن تشكراززحمات ايشان وبازديدازتابلوهايشان درارتباط بامشكلات اين هنرمندان گفتگوگرديدودرانتهاازاستادباتقديم تقديرنامه تشكروقدردانى به عمل امد

بسمه تعالى
بيت المقدس مال همه مسلمانها است
امام خمينى(ره)
باسلام درمورخ ٩٨/٣/١٠به مناسبت روزجهانى قدس اقاى قنبرزاده فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى به همراه اعضاءشوراى( پايگاه بسيج، امربه معروف ونهى ازمنكر)،بسيجيان وكسبه صنف جهت حمايت ازمردم مظلوم فلسطين درراه پيمائى شركت نمودندودراين مراسم اقايان قنبرزاده و ظرافت جوبااقاى مونسان معاونت محترم رئيس جمهور ورئيس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى وگردشگرى ملاقات كرده ودررابطه بامشكلات صنف گفتگونمودند

بسمه تعالى
خرمشهرهادرپيش است حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٨/٣/١به مناسبت سالگردازادسازى خرمشهرمراسمى به ميزبانى حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدصفارهرندى باحضور حجت الاسلام والمسلمين فقيهى نماينده محترم ولى فقيه درسپاه محمدرسول ا…تهران،سرداراسداللهى معاونت محترم بازرسى سپاه محمدرسول ا…تهران ،نماينده محترم وزيرصمت دراتاق اصناف ايران اقاى درستى،رئيس ودبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشوراقايان عبداللهى وقنبرزاده،رئيس وجانشين ومعاونين محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ اقايان سرهنگ طلوعى وسرهنگ كاكاوند،رئيس واعضاءمحترم هيات رئيسه اتاق اصناف تهران اقايان نوده فراهانى وفاضلى،اقاى عبدلى مسئول محترم پليس افتخارى اصناف ،مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو،روساى محترم سركلانترى وكلانتريها،روساى محترم اتحاديه ها واعضاءمحترم هيات مديره،فرماندهان محترم پايگاههاى بسيج واعضاءمحترم شوراهاى تابعه وبازاريان وبسيجيان درمسجدامام بازاربرگزارگرديددراين مراسم اقايان پويامسئول محترم حوزه،حجت الاسلام والمسلمين فقيهى وسرداراسداللهى خاطراتى دررابطه باازادسازى خرمشهرو٨سال دفاع مقدس مطالبى رابيان فرمودندسپس اعضاءگروه سرودقطعاتى رااجرانمودندودراخرازخانواده محترم شهدابالوح يادبودتقديروتشكربه عمل امدضمناقابل ذكراست تشريفات وحفاظت مراسم به عهده پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى محول گرديده بود

باسلام درمورخ٩٨/٢/٣٠مراسم افطارى به مناسبت ولادت باسعادت كريم اهل بيت امام حسن مجتبى(ع)به ميزبانى اتحاديه،پايگاه بسيج،شوراى امربه معروف ونهى ازمنكر،هيات مذهبى صنايع دستى واشياءقديمى وباحمايت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضورمسئولين محترم اتحاديه هاوفرماندهان محترم پايگاههاى بسيج واعضاء محترم شوراى امربه معروف ونهى ازمنكرتهران واعضاءمحترم صنف درمسجدامام رضا(ع)منوچهرى برگزارگرديد

باسلام درمورخ٩٨/٢/٢٩ حسب اطلاع رسانى قبلى اعضاء (هيات مذهبى،شوراى پايگاه بسيج وشوراى امربه معروف ونهى ازمنكر)اتحاديه جهت مقدمات برگزارى مراسم افطارى (طبخ اش) ميلادكريم اهل بيت درمسجدامام رضا(ع)حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٨/٢/٢٨جلسه هيات امناءمذهبى منتظران المهدى(عج)اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى باحضوررياست محترم پايگاه بسيج اتحاديه اقاى قنبرزاده،رئيس محترم هيات امناءمذهبى اقاى روغنى،اعضاءمحترم (هيات امناءمذهبى،شوراى پايگاه بسيج،شوراى امربه معروف ونهى ازمنكر)ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل دردفترپايگاه بسيج برگزارگرديدوبرنامه ريزيهاى لازم جهت برگزارى مراسم افطارى ميلادباسعادت كريم اهل بيت انجام پذيرفت

باسلام درمورخ٩٨/٢/١٦جلسه هم انديشى وتوانمندسازى به ميزبانى حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدطيب باحضورحجت الاسلام والمسلمين فقيهى نماينده محترم رهبرى درسپاه محمدرسول ا…تهران،اقايان سرهنگ طلوعى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ،سرهنگ كاكاوندجانشين محترم سازمان،معاونين محترم سازمان،روساى محترم اتحاديه ها واعضاء محترم هيات مديره وفرماندهان محترم واعضاء محترم شوراهاى پايگاههاى بسيج تابعه درسالن همايش مجتمع مخابراتى شهيديگانه برگزارگرديددراين نشست ابتدا جناب اقاى دكتراحسانى فرمانده محترم حوزه ضمن خيرمقدم به مدعوين گزارشى ازعملكردوفعاليتهاى حوزه درسال٩٧ ارايه نمودندسپس گزارش تصويرى به نمايش درامددرادامه گروه سرودقطعاتى رااجرانمودندبعدازان اقاى سرهنگ طلوعى مطالبى دررابطه باتشكيل ووظايف هياتهاى انديشه ورز درسازمان مواردى رابيان فرمودنددراخرحجت الاسلام والمسلمين فقيهى درارتباط بانقش بسيج دراصناف مواردى رابيان كردندضمنا قابل ذكراست دراين مراسم به دعوت ويژه اقاى دكتراحسانى اقايان عبداللهى رياست محترم(كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين محترم پايگاه)وظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل حضوريافتند

بسمه تعالى
بسيج عبارت است ازمجموعه اى كه دران،پاكترين انسانها،فداكارترين واماده به كارترين جوانان كشور،درراه اهداف عالى اين ملت وبراى به كمال رساندن وبه خوشبختى نائل كردن اين كشور،جمع شده اند
امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٧/١٠/١١پيرو رتبه برترسازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشوردرسطح ستادكل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران درنهمين جشنواره مالك اشتر،به دعوت جناب اقاى نيكزاد مسئول محترم بسيج تجاركشورمراسم تجليل از افسران اقتصاد مقاومتی وگراميداشت كسب اين افتخارباحضوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور جناب اقاى دكترحسن پور،جناب اقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان ،جناب اقاى فقيهى ازپيشكسوتان ومعتمدين بازار،جناب اقاى بادامچيان رئيس محترم هياتهاى انديشه ورزسازمان،جناب اقاى دكترزمانى مسئول محترم بسيج وزارت اموراقتصادى ودارائى، جناب اقاى نوده فراهانى رئيس محترم اتاق اصناف تهران،جناب اقاى درستى نايب رئيس محترم اتاق ،سركارخانم اسماعيلى مسئول محترم خواهران سازمان ،جناب اقاى عدالتخواه مسئول دفترمحترم سازمان ،جناب اقاى عبداللهى رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان،جناب اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان،جناب اقاى شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان،اعضاءومسئولين محترم كارگروه هاى سازمان ،درسالن كنفرانس اتاق بازرگانى ايران برگزارگرديدابتدا جناب اقاى نيكزادضمن خيرمقدم به مدعوين كسب اين موفقيت رابه جناب اقاى دكترحسن پورونيروهاى تحت امرايشان تبريك گفتندسپس جناب اقاى دكترحسن پور بيان داشتند اين موفقيت بدون همت وخردجمعى بدست نمى امدواز عزيزانى كه ايشان رادراين امريارى رساندندتشكر نمودنددرادامه اقايان بادامچيان،دكترزمانى،نوده فراهانى،درستى وعبداللهى ضمن تبريك به جهت اين موفقيت ،درارتباط بابسيج وجايگاه رفيع ان دراصناف به ايرادسخن پرداختندودراخرازعزيزانى كه دراين امر تاثيربه سزائى داشتندباتقديم لوح سپاس تشكربه عمل امدضمناقابل ذكراست باتوجه به اينكه كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى به عنوان بهترين كارگروه سازمان انتخاب گرديدازاقايان عبداللهى وقنبرزاده باتقديم لوح سپاس تقديروتشكرويژه به عمل امد

باسلام درمورخ٩٨/٢/٢جلسه انجمن اسلامى بازارباحضورحاج اقا كريمى رياست محترم واعضاءمركزى انجمن ونمايندگان محترم اتحاديه ها دردفترانجمن برگزارگرديدودراين نشست اقايان عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور واتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)شركت نمودند

باسلام درمورخ٩٨/١/٣١به مناسبت ميلادباسعادت قائم ال محمدمهدى موعود(عج)ايستگاه صلواتى به همت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه،پايگاه بسيج وشوراى امربه معروف ونهى ازمنكرصنايع دستى واشياء قديمى برپاگرديدوازكسبه ورهگذران باشربت،شيرينى وبستنى پذيرائى به عمل امد

بسمه تعالى
گاهى خداميخواهدبادست تودست ديگربندگانش رابگيردوقتى دستى رابه يارى ميگيرى،بدان دست ديگرت دردست خداست
باسلام درمورخ٩٨/١/٢٨جناب اقاى قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اقايان روغنى مسئول محترم هيات مذهبى اتحاديه ،شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين محترم پايگاه)،ايزدفراعضاء محترم (صنف وبسيج )اتحاديه وظرافت جومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل جهت بازديدوتحويل اقلام تهيه شده به شهرپلدخترعزيمت نمودند

بسمه تعالى
بهترين ونيكوترين زندگى ازان كسى است كه
زندگى ديگران دركنارزندگى اوتامين شود حضرت امام رضا(ع)
باسلام درمورخ٩٨/١/٢٧دومين محموله جمع اورى شده توسط كسبه وبسيجيان اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى و كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور جهت كمك به مردم عزيزسيل زده پلدخترارسال گرديد

بسمه تعالى
برنامه اسلام ازعصروحى تاكنون برشهادت توام باشهامت بوده است “حضرت امام خمينى(ره)”
درمورخ٩٧/١٢/٢٧ به مناسبت ميلادباسعادت جوادالائمه(باب الحوائج)مراسمى به ميزبانى شركت ميراث راه ابريشم ملل وباحمايت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور جهت تجليل ازخانواده معظم شهداى صنف صنايع دستى واشياء قديمى سرلشكر خلبان همايون حكمتى وداود پوريانژاد باحضور جانشين محترم سازمان اقاى مهندس حيدرى،معاونت محترم خواهران سازمان خانم اسماعيلى،رياست محترم (كارگروه،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى) اقاى مهندس عبداللهى،دبيرمحترم كارگروه اقاى قنبرزاده(فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى،رياست محترم كارگروه پوشاك اقاى قادريان،رياست محترم اتحاديه دستگاههاى مخابراتى،ارتباطى ولوازم جانبى اقاى محبى واعضاء محترم هيات مديره،فرمانده محترم حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدطيب اقاى دكتراحسانى،اعضاء محترم شوراى پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى وجمعى از اعضاء محترم صنف درتالارپذيرائى محسن برگزارگرديددراين نشست ابتدا اقاى قنبرزاده دررابطه با مقام شامخ شهدا مطالبى رابيان فرمودند سپس درارتباط بافعاليتها وحمايتهاى شركت ميراث ملل بامديرعاملى اقاى ظرافت جو ازهنرمندان، ازجمله كارافرينى درشهرستانها ومعرفى استادصنايع دستى جهت تدريس وخريدتوليدات ان عزيزان براى رونق بخشيدن صنايع دستى مواردى راذكرنمودنددرادامه ازخانواده معظم شهدا باتقديم لوح يادبود،تمبريادگارى وهديه اى كه شركت ميراث ملل تهيه نمودندتقديروتشكربه عمل امددرانتهاازمدعوين به صرف ناهارپذيرائى شد

باسلام به همت اقايان شيردل وشكيبا وحمايت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورنمايشگاه ضيافت عشق جهت عرضه توليدات هنرمندان معلول صنايع دستى درسالن نمايشگاه ١٢هزارنفرى ازادى برگزارگرديدودرمورخ٩٧/١٢/١٠ رياست محترم كارگروه اقاى عبداللهى،دبيرمحترم كارگروه اقاى قنبرزاده،معاونت محترم خواهران كارگروه خانم ابوترابى،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جوازنمايشگاه فوق بازديدنموده وازنزديك درارتباط بامشكلات هنرمندان بحث وگفتگونمودندومقررشدجهت تبليغات بازاريابى جهت فروش توليدات ان عزيزان وتهيه مواداوليه شركت ميراث ملل اقدامات لازم رابه عمل اورددرانتها ازهنرمندان باتقديم لوح يادبودتقديروتشكربه عمل امد

باسلام درمورخ٩٧/١٢/٦جلسه انجمن اسلامى بازارباحضور رياست محترم انجمن اقاى كريمى اعضاء مركزى روساى محترم اتحاديه ها واعضاءمحترم هيات مديره دردفترانجمن برگزارگرديدضمنا دراين نشست اقاى شعبانى (معاونت حقوقى اتحاديه وجانشين پايگاه بسيج)حضوريافتند

باسلام درمورخه٩٧/١١/٢٨جلسه معارفه اقاى ظرافت جوبه عنوان نماينده محترم پليس اصناف(افتخارى)دراتحاديه دستگاههاى مخابراتى وارتباطى ولوازم جانبى دردفتراتحاديه باحضوراقاى عبدلى مسئول محترم پليس اصناف تهران بزرگ،جناب سرگرد بشارتى مسئول محترم پليس افتخارى تهران بزرگ واعضاءمحترم هيات مديره اتحاديه برگزارگرديدضمنا به دعوت رياست محترم اتحاديه جناب اقاى محبى اقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين محترم پايگاه)به عنوان ميهمانان ويژه دراين مراسم حضوريافتند

بسمه تعالى
٢٢بهمن روزطلوع وظهوربزرگترين انقلاب دوران تاريخ ما پس از اسلام
حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٧/١١/٢٢مردم ايران زمين همچون گذشته حماسه افريدندوجهت تجديدميثاق باارمانهاى انقلاب باشركت درراهپيمائى عظيم٢٢بهمن (پيروزى خون برشمشير)اين روزبزرگ وگرامى را جشن گرفتندقابل ذكراست دراين مراسم جناب اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)به همراه اقاى شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين پايگاه)،بسيجيان واعضاءصنف دراين مراسم حضوريافته ضمناباهماهنگى دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور واقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان جهت تبليغات و حمايت ازكالاى ايرانى وافرادتحت پوشش سازمان غرفه اى دراختياراقاى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل قرارگرفت ومشاراليه با تهيه بنر وپوسترتوليدات ان عزيزان راتبليغ نموده وباپخش شيرينى وابميوه ازراهپيمايان پذيرائى به عمل اوردندوخانم اسماعيلى مسئول محترم خواهران سازمان واقاى عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان ازغرفه مذكور بازديدنمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/١٥ مراسم افتتاحيه بزرگترين مركز فروش صنايع دستى درايران مال برگزارگرديدبه دعوت اقاى نيرى مسئول محترم برگزارى خانم دكترمحموديان معاونت محترم صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى وگردشگرى كشوربه همراه معاونين محترم،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى تهران)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شيردل رياست محترم اتحاديه صنايع دستى اصفهان وظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل دراين مراسم حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٧/١١/١٥مراسم گراميداشت به مناسبت چهلمين سالگردپيروزى انقلاب اسلامى به ميزبانى حوزه بسيج اصناف وبازاريان شهيدصفارهرندى باحضورسردارذوالقدر فرمانده محترم قرارگاه عملياتى قدرتهران ،رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ جناب سرهنگ طلوعى به همراه معاونين محترم وفرماندهان محترم حوزه هاوپايگاه هاى تابعه و معاونين محترم ،روساءواعضاء محترم هيات مديره اتحاديه هاوبسيجيان دربازارتهران سالن اجتماعات مسجدامام(ره)برگزارگرديددراين نشست ابتدا جناب اقاى پويافرمانده محترم حوزه ضمن خيرمقدم دررابطه بانقش بازاريان درپيروزى انقلاب مواردى راذكرنمودندسپس جناب سرهنگ طلوعى خاطراتى رادرارتباط با جريانهاى انقلاب بازگونمودنددرادامه سردارذوالقدردررابطه با نفوذاجانب درامور كشوردررژيم گذشته مواردى رابيان فرمودندسپس ازتعدادى روساى اتحاديه ها تجليل به عمل امددرانتها،برنامه بااجراى گروه سرودبه اتمام رسيدضمناقابل ذكراست دراين مراسم اقاى عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى )،اقاى قنبرزاده( دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه) ،اقاى شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه ،جانشين پايگاه )ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو شركت نمودندوهمچنين مسئوليت تشريفات وحفاظت به عهده پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى محول شده بود

باسلام درمورخ٩٧/١١/١٠به مناسبت چهلمين سالگردپيروزى انقلاب اسلامى (پيروزى خون برشمشير)رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ جناب سرهنگ طلوعى به همراه معاونين محترم وفرماندهان محترم حوزه هاوپايگاه هاى تابعه و معاونين محترم، رئيس محترم اتاق اصناف تهران جناب اقاى نوده فراهانى ،اعضاءمحترم هيات مديره اتاق،روساءواعضاء محترم هيات مديره اتحاديه هاجهت اداى احترام وتجديدميثاق باارمانهاى امام راحل(ره)وپيروى وحمايت ازفرامين مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)درحرم مطهربنيانگذارانقلاب اسلامى حضرت امام خمينى (ره)حضوريافتندضمنا اقاى عبداللهى رياست محترم( كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى )،اقاى قنبرزاده( دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه) ،اقاى شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه ،جانشين پايگاه )ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو دراين مراسم شركت نمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٤درادامه سفرهاى استانى معاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو به استان كرمان عزيمت نموده وازنزديك باكسبه وتوليدكنندگان درارتباط بامشكلات توليدوعرضه محصولاتشان گفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٣ جلسه اى به دعوت جناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزدباحضورمعاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو وجمعى ازخانمهاى توليدكننده پوشاك دردفترسازمان برگزارگرديددرابتدا جناب سرهنگ سلمانى ضمن خيرمقدم به مدعوين بيان داشتندباتوجه به برنامه ريزيهاى صورت گرفته وتدابيركارگروه تخصصى صنايع دستى وشركت ميراث انشاءا…دراينده اى نزديك شاهدبازارفروش مناسب درارتباط باپوشاك سنتى خواهيم بودسپس توليدكنندگان دررابطه بامشكلات صنف پوشاك ازجمله گران بودن مواداوليه مطالبى راذكرنمودنددرادامه اقاى ظرافت جو بيان فرمودند پوشاك سنتى جزو صنايع دستى محسوب ميشودوجهت فروش دربازارهاى داخلى وخارجى مقتضى است توليدات درجه بندى گردنددراخرمقررشدباتوجه به امكانات شركت درصورت لزوم مواداوليه توسط اقاى ظرافت جو تهيه گردد

باسلام درمورخ٩٧/١١/٣جناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزد به همراه معاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو ازتوليدى پوشاك انا بازديدنموده ودرارتباط بامشكلات صنف پوشاك وبوجوداوردن بسترمناسب جهت فروش ان دربازارهاى داخلى وخارجى گفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢ به مناسبت دهه فاطميه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم عزادارى درحسينيه( پيروبرج) به ميزبانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزدبرگزارگرديدوجناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان به همراه رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو دراين عزادارى حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢به دعوت خانم شيرازى (نماينده محترم كارگروه ،مسئول محترم خواهران سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى) استان يزد،رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو ازكلاسهاى اموزشى واشتغالزائى بانوان دررشته سوزن دوزى درحوزه حضرت زينب (س)ديدن نمودندابتدادراين بازديدخانم شيرازى ضمن خيرمقدم به مدعوين اززحمات صورت گرفته توسط رياست ودبيركارگروه ومديرعامل شركت براى معرفى استادجهت اموزش تخصصى دراستان وايجاداشتغال تشكرنمودندوبيان داشتندباتوجه به تمهيدات صورت گرفته انشاءا… دراينده اى نزديك شاهدتحول عظيمى درصنعت صنايع دستى خواهيم بودسپس اقايان عبداللهى وقنبرزاده باكاراموزان درارتباط بامشكلاتشان ازجمله گزاف بودن بهاءمواداوليه كه باعث گرانى توليداتشان ميشودبحث وگفتگو نمودندومقررشدباتوجه به امكانات اقاى ظرافت جو درصورت لزوم مواداوليه توليدكنندگان ازطريق شركت تهيه گردد

سلام باتوجه به تهيه بسته هاى حمايتى ارزاق جهت خانواده هاى نيازمند استان يزد(١٠٠خانواده)توسط شركت ميراث راه ابريشم ملل وپيروهماهنگيهاى صورت گرفته بارياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان جناب سرهنگ سلمانى وشناسائى خانواده هاى كم بضاعت توسط سازمان درمورخ ٩٧/١١/٢رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى به همراه اقايان قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه شعبانى، مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل ظرافت جو ودهقان به نمايندگى سازمان باحضوردرمحل اسكان ان عزيزان بسته هاى تهيه شده راتقديم ان بزرگواران نمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢به دعوت رياست محترم اتاق اصناف يزد اقاى باغستانى جلسه اى باحضورجناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزد ،رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى،مسئول اصناف اداره كل سازمان صمت استان اقاى مفيدى،نايب رييس اتاق اقاى حسنى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو درارتباط بامشكلات اصناف دردفتر رياست محترم اتاق اصناف برگزارگرديددراين نشست ابتدا اقاى باغستانى ضمن خيرمقدم به مدعوين دررابطه بامعضلات اصناف دراستان مواردى را بيان كردندوهمچنين فرمودندبسيارخرسندميباشند مسئولين جهت رسيدگى ورفع مشكلات مردم ازاستانها بازديدبه عمل مياورندسپس اقاى عبداللهى درارتباط بااختيارات ووظايف كارگروه مطالبى رابيان كردنددرادامه اقاى قنبرزاده شرحى ازاقدامات انجام شده توسط كارگروه راذكرنمودندسپس اقاى ظرافت جو گزارشى درارتباط بافعاليتهاى شركت دراستان ازجمله معرفى استادجهت اموزش ،فعال سازى بنگاههاى تجارى وتوليدى ،سفارش خريدوفروش توليدات هنرمندان ،تهيه بسته هاى حمايتى ارزاق جهت خانواده هاى نيازمند توضيحاتى دادند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢جلسه اى باحضورجناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزد ،رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو جهت ارزيابى فعاليتهاى صورت گرفته توسط شركت دراستان يزددردفتررياست محترم سازمان برگزارگرديدابتدا جناب سرهنگ سلمانى ضمن خيرمقدم به مدعوين بيان نمودنداززمان حضورمسئولين محترم كارگروه دراستان وپيشنهادراهكارهاى عملى ان عزيزان شكرخدامجدداتوليدات صنايع دستى دراستان جان تازه اى گرفت وهمچنين تشكرويژه ازمديرعامل شركت ميراث راه ابريشم ملل به جهت ايجاداشتغال دراستان نمودند سپس اقاى ظرافت جو گزارشى درارتباط بافعاليتهاى شركت ازجمله معرفى استادجهت اموزش سوزن دوزى (كه تاكنون ٧٠نفردرحال كاراموزى ميباشند) ،سفارش تقريبا٧٠٠٠هزارتكه ترمه كه باعث اشتغال ١٢٠نفربه طورمستقيم و٤٤٠نفرغيرمستقيم دراستان گرديده ذكرنمودنددرادامه اقاى عبداللهى ضمن ابرازخرسندى ازفعاليتهاى انجام گرفته بيان كردندانشاءا…بابرنامه ريزيهاى صورت گرفته وحمايتهاى بيدريغ دكترحسن پوردراينده اى نزديك شاهدتغييرات بنيادى دراين صنعت دربازارهاى داخلى وخارجى خواهيم بود

باسلام درمورخ٩٧/١٠/٢٩جلسه اى باحضور اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى )،اقاى شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين محترم پايگاه)،خانم شايق نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى (دوره هفتم)،اقاى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل دررابطه بابرگزارى نمايشگاه دركشورعراق دردفتردبيرخانه كارگروه برگزارگرديد

باسلام درمورخ ٩٧/١٠/٢٦جلسه اى باحضوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى دكترحسن پور،اقاى عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان ،خانم شايق نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى(دوره هفتم )،اقاى عبداللهى رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان ،اقاى شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه،اقاى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل واقاى جعفربيگى مديرعامل محترم شركت نوربركات اسمانى جهت برگزارى نمايشگاه دركشورعراق دردفتررياست محترم سازمان برگزارگرديدودرارتباط با نحوه وشرايط برگزارى نمايشگاه بحث وتبادل نظرشد

باسلام درمورخ ٩٧/١٠/٢٤ نشست شوراى نخبگان پوشاك سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضوررياست محترم كارگروه پوشاك سازمان اقاى قادريان،اقاى عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان ،مسئولين محترم (سازمان قاچاق كالاوارز،اتاق اصناف) وجمعى ازتوليدكنندگان محترم پوشاك درسالن همايشهاى سازمان برگزارگرديد وبه دعوت اقاى قادريان اقايان على قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان ،مازيارشعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان وتقى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل دراين جلسه شركت نمودند

باسلام درمورخ٩٧/١٠/٢٠به دعوت اقاى جعفربيگى مسئول محترم برگزارى نمايشگاه جهيزيه ايرانى اقايان على قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور ،مازيارشعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه وتقى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل ازنمايشگاه بازديدنموده وباتوليدكنندگان وفروشندگان درارتباط بامشكلاتشان گفتگونمودند

بسمه تعالى
بسيج درواقع مظهرعشق وايمان واگاهى ومجاهدت وامادگى كامل،براى سربلندكردن كشوروملت است
حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام پيرومنويات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)مبنى برحمايت ازكالاى ايرانى واقتصادمقاومتى به همت بسيج خواهران سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ نمايشگاه (بانوى ايرانى-توليدملى)باارائه توليدات هنرمندان (مشاغل خانگى)تحت پوشش سازمان درمقرسازمان برگزارگرديدودرمورخ٩٧/١٠/١٦به دعوت معاونت خواهران سازمان (تهران بزرگ)خانم بهشتى،سرداريزدى فرمانده سپاه محمدرسول ا…تهران بزرگ به همراه معاونين،خانم اسماعيلى معاونت خواهران سازمان(كشور)،سرهنگ طلوعى مسئول سازمان (تهران بزرگ)به همراه معاونين،اقاى عبداللهى رياست كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان(كشور)،اقاى قنبرزاده دبيركارگروه،اقاى شعبانى معاونت حقوقى كارگروه واقاى ظرافت جو مديرعامل شركت ميراث راه ابريشم ملل ازاين نمايشگاه ديدن كردنددراين بازديدابتداتوليدكنندگا%۸