باسلام درمورخ٩٨/٢/٢جلسه انجمن اسلامى بازارباحضورحاج اقا كريمى رياست محترم واعضاءمركزى انجمن ونمايندگان محترم اتحاديه ها دردفترانجمن برگزارگرديدودراين نشست اقايان عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور واتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)وشعبانى معاونت محترم حقوقى(كارگروه واتحاديه)شركت نمودند

باسلام درمورخ٩٨/١/٣١به مناسبت ميلادباسعادت قائم ال محمدمهدى موعود(عج)ايستگاه صلواتى به همت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورواتحاديه،پايگاه بسيج وشوراى امربه معروف ونهى ازمنكرصنايع دستى واشياء قديمى برپاگرديدوازكسبه ورهگذران باشربت،شيرينى وبستنى پذيرائى به عمل امد

بسمه تعالى
گاهى خداميخواهدبادست تودست ديگربندگانش رابگيردوقتى دستى رابه يارى ميگيرى،بدان دست ديگرت دردست خداست
باسلام درمورخ٩٨/١/٢٨جناب اقاى قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى)به همراه اقايان روغنى مسئول محترم هيات مذهبى اتحاديه ،شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين محترم پايگاه)،ايزدفراعضاء محترم (صنف وبسيج )اتحاديه وظرافت جومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل جهت بازديدوتحويل اقلام تهيه شده به شهرپلدخترعزيمت نمودند

بسمه تعالى
بهترين ونيكوترين زندگى ازان كسى است كه
زندگى ديگران دركنارزندگى اوتامين شود حضرت امام رضا(ع)
باسلام درمورخ٩٨/١/٢٧دومين محموله جمع اورى شده توسط كسبه وبسيجيان اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى و كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور جهت كمك به مردم عزيزسيل زده پلدخترارسال گرديد

بسمه تعالى
برنامه اسلام ازعصروحى تاكنون برشهادت توام باشهامت بوده است “حضرت امام خمينى(ره)”
درمورخ٩٧/١٢/٢٧ به مناسبت ميلادباسعادت جوادالائمه(باب الحوائج)مراسمى به ميزبانى شركت ميراث راه ابريشم ملل وباحمايت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور جهت تجليل ازخانواده معظم شهداى صنف صنايع دستى واشياء قديمى سرلشكر خلبان همايون حكمتى وداود پوريانژاد باحضور جانشين محترم سازمان اقاى مهندس حيدرى،معاونت محترم خواهران سازمان خانم اسماعيلى،رياست محترم (كارگروه،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى) اقاى مهندس عبداللهى،دبيرمحترم كارگروه اقاى قنبرزاده(فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى،رياست محترم كارگروه پوشاك اقاى قادريان،رياست محترم اتحاديه دستگاههاى مخابراتى،ارتباطى ولوازم جانبى اقاى محبى واعضاء محترم هيات مديره،فرمانده محترم حوزه بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى شهيدطيب اقاى دكتراحسانى،اعضاء محترم شوراى پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى وجمعى از اعضاء محترم صنف درتالارپذيرائى محسن برگزارگرديددراين نشست ابتدا اقاى قنبرزاده دررابطه با مقام شامخ شهدا مطالبى رابيان فرمودند سپس درارتباط بافعاليتها وحمايتهاى شركت ميراث ملل بامديرعاملى اقاى ظرافت جو ازهنرمندان، ازجمله كارافرينى درشهرستانها ومعرفى استادصنايع دستى جهت تدريس وخريدتوليدات ان عزيزان براى رونق بخشيدن صنايع دستى مواردى راذكرنمودنددرادامه ازخانواده معظم شهدا باتقديم لوح يادبود،تمبريادگارى وهديه اى كه شركت ميراث ملل تهيه نمودندتقديروتشكربه عمل امددرانتهاازمدعوين به صرف ناهارپذيرائى شد

باسلام به همت اقايان شيردل وشكيبا وحمايت كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورنمايشگاه ضيافت عشق جهت عرضه توليدات هنرمندان معلول صنايع دستى درسالن نمايشگاه ١٢هزارنفرى ازادى برگزارگرديدودرمورخ٩٧/١٢/١٠ رياست محترم كارگروه اقاى عبداللهى،دبيرمحترم كارگروه اقاى قنبرزاده،معاونت محترم خواهران كارگروه خانم ابوترابى،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جوازنمايشگاه فوق بازديدنموده وازنزديك درارتباط بامشكلات هنرمندان بحث وگفتگونمودندومقررشدجهت تبليغات بازاريابى جهت فروش توليدات ان عزيزان وتهيه مواداوليه شركت ميراث ملل اقدامات لازم رابه عمل اورددرانتها ازهنرمندان باتقديم لوح يادبودتقديروتشكربه عمل امد

باسلام درمورخ٩٧/١٢/٦جلسه انجمن اسلامى بازارباحضور رياست محترم انجمن اقاى كريمى اعضاء مركزى روساى محترم اتحاديه ها واعضاءمحترم هيات مديره دردفترانجمن برگزارگرديدضمنا دراين نشست اقاى شعبانى (معاونت حقوقى اتحاديه وجانشين پايگاه بسيج)حضوريافتند

باسلام درمورخه٩٧/١١/٢٨جلسه معارفه اقاى ظرافت جوبه عنوان نماينده محترم پليس اصناف(افتخارى)دراتحاديه دستگاههاى مخابراتى وارتباطى ولوازم جانبى دردفتراتحاديه باحضوراقاى عبدلى مسئول محترم پليس اصناف تهران بزرگ،جناب سرگرد بشارتى مسئول محترم پليس افتخارى تهران بزرگ واعضاءمحترم هيات مديره اتحاديه برگزارگرديدضمنا به دعوت رياست محترم اتحاديه جناب اقاى محبى اقايان قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين محترم پايگاه)به عنوان ميهمانان ويژه دراين مراسم حضوريافتند

بسمه تعالى
٢٢بهمن روزطلوع وظهوربزرگترين انقلاب دوران تاريخ ما پس از اسلام
حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام درمورخ٩٧/١١/٢٢مردم ايران زمين همچون گذشته حماسه افريدندوجهت تجديدميثاق باارمانهاى انقلاب باشركت درراهپيمائى عظيم٢٢بهمن (پيروزى خون برشمشير)اين روزبزرگ وگرامى را جشن گرفتندقابل ذكراست دراين مراسم جناب اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف ،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياء قديمى)به همراه اقاى شعبانى(معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين پايگاه)،بسيجيان واعضاءصنف دراين مراسم حضوريافته ضمناباهماهنگى دكترحسن پوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور واقاى مهندس حيدرى جانشين محترم سازمان جهت تبليغات و حمايت ازكالاى ايرانى وافرادتحت پوشش سازمان غرفه اى دراختياراقاى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل قرارگرفت ومشاراليه با تهيه بنر وپوسترتوليدات ان عزيزان راتبليغ نموده وباپخش شيرينى وابميوه ازراهپيمايان پذيرائى به عمل اوردندوخانم اسماعيلى مسئول محترم خواهران سازمان واقاى عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان ازغرفه مذكور بازديدنمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/١٥ مراسم افتتاحيه بزرگترين مركز فروش صنايع دستى درايران مال برگزارگرديدبه دعوت اقاى نيرى مسئول محترم برگزارى خانم دكترمحموديان معاونت محترم صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى وگردشگرى كشوربه همراه معاونين محترم،اقايان مهندس عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى تهران)،قنبرزاده(دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه)،شيردل رياست محترم اتحاديه صنايع دستى اصفهان وظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل دراين مراسم حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٧/١١/١٥مراسم گراميداشت به مناسبت چهلمين سالگردپيروزى انقلاب اسلامى به ميزبانى حوزه بسيج اصناف وبازاريان شهيدصفارهرندى باحضورسردارذوالقدر فرمانده محترم قرارگاه عملياتى قدرتهران ،رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ جناب سرهنگ طلوعى به همراه معاونين محترم وفرماندهان محترم حوزه هاوپايگاه هاى تابعه و معاونين محترم ،روساءواعضاء محترم هيات مديره اتحاديه هاوبسيجيان دربازارتهران سالن اجتماعات مسجدامام(ره)برگزارگرديددراين نشست ابتدا جناب اقاى پويافرمانده محترم حوزه ضمن خيرمقدم دررابطه بانقش بازاريان درپيروزى انقلاب مواردى راذكرنمودندسپس جناب سرهنگ طلوعى خاطراتى رادرارتباط با جريانهاى انقلاب بازگونمودنددرادامه سردارذوالقدردررابطه با نفوذاجانب درامور كشوردررژيم گذشته مواردى رابيان فرمودندسپس ازتعدادى روساى اتحاديه ها تجليل به عمل امددرانتها،برنامه بااجراى گروه سرودبه اتمام رسيدضمناقابل ذكراست دراين مراسم اقاى عبداللهى رياست محترم (كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى )،اقاى قنبرزاده( دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه) ،اقاى شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه ،جانشين پايگاه )ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو شركت نمودندوهمچنين مسئوليت تشريفات وحفاظت به عهده پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى محول شده بود

باسلام درمورخ٩٧/١١/١٠به مناسبت چهلمين سالگردپيروزى انقلاب اسلامى (پيروزى خون برشمشير)رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ جناب سرهنگ طلوعى به همراه معاونين محترم وفرماندهان محترم حوزه هاوپايگاه هاى تابعه و معاونين محترم، رئيس محترم اتاق اصناف تهران جناب اقاى نوده فراهانى ،اعضاءمحترم هيات مديره اتاق،روساءواعضاء محترم هيات مديره اتحاديه هاجهت اداى احترام وتجديدميثاق باارمانهاى امام راحل(ره)وپيروى وحمايت ازفرامين مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)درحرم مطهربنيانگذارانقلاب اسلامى حضرت امام خمينى (ره)حضوريافتندضمنا اقاى عبداللهى رياست محترم( كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى )،اقاى قنبرزاده( دبيرمحترم كارگروه،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه) ،اقاى شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه ،جانشين پايگاه )ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو دراين مراسم شركت نمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٤درادامه سفرهاى استانى معاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو به استان كرمان عزيمت نموده وازنزديك باكسبه وتوليدكنندگان درارتباط بامشكلات توليدوعرضه محصولاتشان گفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٣ جلسه اى به دعوت جناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزدباحضورمعاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو وجمعى ازخانمهاى توليدكننده پوشاك دردفترسازمان برگزارگرديددرابتدا جناب سرهنگ سلمانى ضمن خيرمقدم به مدعوين بيان داشتندباتوجه به برنامه ريزيهاى صورت گرفته وتدابيركارگروه تخصصى صنايع دستى وشركت ميراث انشاءا…دراينده اى نزديك شاهدبازارفروش مناسب درارتباط باپوشاك سنتى خواهيم بودسپس توليدكنندگان دررابطه بامشكلات صنف پوشاك ازجمله گران بودن مواداوليه مطالبى راذكرنمودنددرادامه اقاى ظرافت جو بيان فرمودند پوشاك سنتى جزو صنايع دستى محسوب ميشودوجهت فروش دربازارهاى داخلى وخارجى مقتضى است توليدات درجه بندى گردنددراخرمقررشدباتوجه به امكانات شركت درصورت لزوم مواداوليه توسط اقاى ظرافت جو تهيه گردد

باسلام درمورخ٩٧/١١/٣جناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزد به همراه معاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو ازتوليدى پوشاك انا بازديدنموده ودرارتباط بامشكلات صنف پوشاك وبوجوداوردن بسترمناسب جهت فروش ان دربازارهاى داخلى وخارجى گفتگونمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢ به مناسبت دهه فاطميه شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم عزادارى درحسينيه( پيروبرج) به ميزبانى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزدبرگزارگرديدوجناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان به همراه رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو دراين عزادارى حضوريافتند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢به دعوت خانم شيرازى (نماينده محترم كارگروه ،مسئول محترم خواهران سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى) استان يزد،رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو ازكلاسهاى اموزشى واشتغالزائى بانوان دررشته سوزن دوزى درحوزه حضرت زينب (س)ديدن نمودندابتدادراين بازديدخانم شيرازى ضمن خيرمقدم به مدعوين اززحمات صورت گرفته توسط رياست ودبيركارگروه ومديرعامل شركت براى معرفى استادجهت اموزش تخصصى دراستان وايجاداشتغال تشكرنمودندوبيان داشتندباتوجه به تمهيدات صورت گرفته انشاءا… دراينده اى نزديك شاهدتحول عظيمى درصنعت صنايع دستى خواهيم بودسپس اقايان عبداللهى وقنبرزاده باكاراموزان درارتباط بامشكلاتشان ازجمله گزاف بودن بهاءمواداوليه كه باعث گرانى توليداتشان ميشودبحث وگفتگو نمودندومقررشدباتوجه به امكانات اقاى ظرافت جو درصورت لزوم مواداوليه توليدكنندگان ازطريق شركت تهيه گردد

سلام باتوجه به تهيه بسته هاى حمايتى ارزاق جهت خانواده هاى نيازمند استان يزد(١٠٠خانواده)توسط شركت ميراث راه ابريشم ملل وپيروهماهنگيهاى صورت گرفته بارياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان جناب سرهنگ سلمانى وشناسائى خانواده هاى كم بضاعت توسط سازمان درمورخ ٩٧/١١/٢رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى به همراه اقايان قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه شعبانى، مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل ظرافت جو ودهقان به نمايندگى سازمان باحضوردرمحل اسكان ان عزيزان بسته هاى تهيه شده راتقديم ان بزرگواران نمودند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢به دعوت رياست محترم اتاق اصناف يزد اقاى باغستانى جلسه اى باحضورجناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزد ،رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى،مسئول اصناف اداره كل سازمان صمت استان اقاى مفيدى،نايب رييس اتاق اقاى حسنى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو درارتباط بامشكلات اصناف دردفتر رياست محترم اتاق اصناف برگزارگرديددراين نشست ابتدا اقاى باغستانى ضمن خيرمقدم به مدعوين دررابطه بامعضلات اصناف دراستان مواردى را بيان كردندوهمچنين فرمودندبسيارخرسندميباشند مسئولين جهت رسيدگى ورفع مشكلات مردم ازاستانها بازديدبه عمل مياورندسپس اقاى عبداللهى درارتباط بااختيارات ووظايف كارگروه مطالبى رابيان كردنددرادامه اقاى قنبرزاده شرحى ازاقدامات انجام شده توسط كارگروه راذكرنمودندسپس اقاى ظرافت جو گزارشى درارتباط بافعاليتهاى شركت دراستان ازجمله معرفى استادجهت اموزش ،فعال سازى بنگاههاى تجارى وتوليدى ،سفارش خريدوفروش توليدات هنرمندان ،تهيه بسته هاى حمايتى ارزاق جهت خانواده هاى نيازمند توضيحاتى دادند

باسلام درمورخ٩٧/١١/٢جلسه اى باحضورجناب سرهنگ سلمانى رياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى استان يزد ،رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى عبداللهى، اقاى قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه،معاونت محترم حقوقى كارگروه اقاى شعبانى ومديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل اقاى ظرافت جو جهت ارزيابى فعاليتهاى صورت گرفته توسط شركت دراستان يزددردفتررياست محترم سازمان برگزارگرديدابتدا جناب سرهنگ سلمانى ضمن خيرمقدم به مدعوين بيان نمودنداززمان حضورمسئولين محترم كارگروه دراستان وپيشنهادراهكارهاى عملى ان عزيزان شكرخدامجدداتوليدات صنايع دستى دراستان جان تازه اى گرفت وهمچنين تشكرويژه ازمديرعامل شركت ميراث راه ابريشم ملل به جهت ايجاداشتغال دراستان نمودند سپس اقاى ظرافت جو گزارشى درارتباط بافعاليتهاى شركت ازجمله معرفى استادجهت اموزش سوزن دوزى (كه تاكنون ٧٠نفردرحال كاراموزى ميباشند) ،سفارش تقريبا٧٠٠٠هزارتكه ترمه كه باعث اشتغال ١٢٠نفربه طورمستقيم و٤٤٠نفرغيرمستقيم دراستان گرديده ذكرنمودنددرادامه اقاى عبداللهى ضمن ابرازخرسندى ازفعاليتهاى انجام گرفته بيان كردندانشاءا…بابرنامه ريزيهاى صورت گرفته وحمايتهاى بيدريغ دكترحسن پوردراينده اى نزديك شاهدتغييرات بنيادى دراين صنعت دربازارهاى داخلى وخارجى خواهيم بود

باسلام درمورخ٩٧/١٠/٢٩جلسه اى باحضور اقاى قنبرزاده (دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور،فرمانده محترم پايگاه بسيج اتحاديه صنايع دستى واشياءقديمى )،اقاى شعبانى (معاونت محترم حقوقى كارگروه،جانشين محترم پايگاه)،خانم شايق نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى (دوره هفتم)،اقاى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل دررابطه بابرگزارى نمايشگاه دركشورعراق دردفتردبيرخانه كارگروه برگزارگرديد

باسلام درمورخ ٩٧/١٠/٢٦جلسه اى باحضوررياست محترم سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور اقاى دكترحسن پور،اقاى عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان ،خانم شايق نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى(دوره هفتم )،اقاى عبداللهى رياست محترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان ،اقاى شعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه،اقاى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل واقاى جعفربيگى مديرعامل محترم شركت نوربركات اسمانى جهت برگزارى نمايشگاه دركشورعراق دردفتررياست محترم سازمان برگزارگرديدودرارتباط با نحوه وشرايط برگزارى نمايشگاه بحث وتبادل نظرشد

باسلام درمورخ ٩٧/١٠/٢٤ نشست شوراى نخبگان پوشاك سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشورباحضوررياست محترم كارگروه پوشاك سازمان اقاى قادريان،اقاى عدالتخواه مديرمحترم كارامدى ونقش افرينى سازمان ،مسئولين محترم (سازمان قاچاق كالاوارز،اتاق اصناف) وجمعى ازتوليدكنندگان محترم پوشاك درسالن همايشهاى سازمان برگزارگرديد وبه دعوت اقاى قادريان اقايان على قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان ،مازيارشعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان وتقى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل دراين جلسه شركت نمودند

باسلام درمورخ٩٧/١٠/٢٠به دعوت اقاى جعفربيگى مسئول محترم برگزارى نمايشگاه جهيزيه ايرانى اقايان على قنبرزاده دبيرمحترم كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى كشور ،مازيارشعبانى معاونت محترم حقوقى كارگروه وتقى ظرافت جو مديرعامل محترم شركت ميراث راه ابريشم ملل ازنمايشگاه بازديدنموده وباتوليدكنندگان وفروشندگان درارتباط بامشكلاتشان گفتگونمودند

بسمه تعالى
بسيج درواقع مظهرعشق وايمان واگاهى ومجاهدت وامادگى كامل،براى سربلندكردن كشوروملت است
حضرت امام خامنه اى(مدظله العالى)
باسلام پيرومنويات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)مبنى برحمايت ازكالاى ايرانى واقتصادمقاومتى به همت بسيج خواهران سازمان بسيج اصناف،بازاريان وفعالان اقتصادى تهران بزرگ نمايشگاه (بانوى ايرانى-توليدملى)باارائه توليدات هنرمندان (مشاغل خانگى)تحت پوشش سازمان درمقرسازمان برگزارگرديدودرمورخ٩٧/١٠/١٦به دعوت معاونت خواهران سازمان (تهران بزرگ)خانم بهشتى،سرداريزدى فرمانده سپاه محمدرسول ا…تهران بزرگ به همراه معاونين،خانم اسماعيلى معاونت خواهران سازمان(كشور)،سرهنگ طلوعى مسئول سازمان (تهران بزرگ)به همراه معاونين،اقاى عبداللهى رياست كارگروه تخصصى صنايع دستى وگردشگرى سازمان(كشور)،اقاى قنبرزاده دبيركارگروه،اقاى شعبانى معاونت حقوقى كارگروه واقاى ظرافت جو مديرعامل شركت ميراث راه ابريشم ملل ازاين نمايشگاه ديدن كردنددراين بازديدابتداتوليدكنندگا%۸